REDAGUJE ZESPÓŁ W SKŁADZIE:


Mirosław Siemiński, redaktor naczelny

Bożena Krzempek
tel. 508-627-966
 bozena.krzempek@prasa-lokalna.pl

Joanna Sosna
tel. 503-755-009

Barbara Siemińska
tel. 504 155 549
 barbara.sieminska@gmail.com
Niezamówionych materiałów redakcja nie zwraca oraz zastrzega sobie prawo do ich skracania i zmiany tytułów. Za treść ogłoszeń, reklam i komunikatów redakcja nie odpowiada.