REDAGUJE ZESPÓŁ


Barbara Siemińska, redaktor naczelna
tel. 504 155 549
 barbara.sieminska@prasa-lokalna.plNiezamówionych materiałów redakcja nie zwraca oraz zastrzega sobie prawo do ich skracania i zmiany tytułów. Za treść ogłoszeń, reklam i komunikatów redakcja nie odpowiada.