PIĘCIOLETNI PROGRAM ROZWOJU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W MNICHU NA LATA 2018- 2023 

 Wizja

Przedszkole Publiczne w Mnichu jest placówką wspomagającą indywidualny rozwój każdego dziecka, rozbudzającą naturalną potrzebę dziecka do poznania otaczającego świata, umożliwiającą wysoki poziom przygotowania do podjęcia roli ucznia, odkrywającą uzdolnienia i predyspozycje dzieci. Ważnym aspektem działania placówki jest fachowe udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom oraz ich rodzicom, a co za trym idzie rzetelna diagnoza rozwoju psychoruchowego każdego wychowanka. Placówka jest aktyna w środowisku lokalnym a podejmowane działania służą jej promocji.

Misja

Nasze Przedszkole, szanując indywidualność każdego dziecka przygotowuje je w twórczej i serdecznej atmosferze do podjęcia roli ucznia oraz członka społeczności. Przedszkole zapewnia wszechstronny rozwój wszystkim wychowankom.

Cele główne misji:

1.      Traktujemy wszystkie dzieci indywidualnie i podmiotowo.

2.      Sprawiamy, że czują się bezpiecznie i są szczęśliwe.

3.      Przyzwyczajamy do odpowiedzialności za własne bezpieczeństwo i bezpieczeństwo innych.

4.      Przygotowujemy dzieci do przeżywania sukcesów ale i do radzenia sobie z porażkami.

5.      Dajemy dzieciom możliwość samorealizacji, kreatywnego myślenia, uczestniczenia w ciekawych zajęciach.

6.      Tworzymy przyjazną, domową atmosferę oraz optymalne warunki do rozwijania osobowości dziecka.

7.      Kształtujemy i rozwijamy postawy twórcze wychowanków, stosujemy aktywne metody i techniki rozwijania zdolności twórczego myślenia.

9.      Uczymy tolerancji, akceptacji i poszanowania odmienności każdego człowieka.

10.  Umożliwiamy wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom.

11.  Wyposażamy dzieci w wiedzę i umiejętności niezbędne do podjęcia edukacji szkolnej.

8.      Zapewniamy kompetentnych i życzliwych nauczycieli.

9.      Oferujemy pomoc logopedyczną i psychologiczną.

13.  Zapewniamy bezpieczny pobyt w budynku i w ogrodzie.

 

Strategia rozwoju placówki

 • Zapewnienie ciągłego rozwoju i doskonalenia jakości pracy.
 • Podniesienie jakości udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 • Kształtowanie pozytywnego wizerunku placówki w środowisku.

Opracowanie Programu Rozwoju Przedszkola poprzedzone zostało analizą mocnych i słabych stron przedszkola.

Mocne strony przedszkola:

 • Atrakcyjna oferta edukacyjna.
 • Szeroki repertuar imprez, uroczystości i wycieczek.
 • Wysoki poziom pracy wychowawczo-dydaktycznej.
 • Dobra atmosfera i klimat przedszkola.
 • Wysokie kwalifikacje i ustawiczne doskonalenie nauczycieli.
 • Szeroka współpraca ze środowiskiem lokalnym: instytucjami oświatowymi i społecznymi.
 • Wysoki poziom zadowolenia rodziców - powodzenie placówki w środowisku.

Słabe strony przedszkola:

 • Jeden autorski programy własny nauczyciela.
 • Wyposażenie ogrodu przedszkolnego wymagające wymiany.
 • Brak pomieszczeń do prowadzenia zajęć dodatkowych, jedna jadalnia dla 5 oddziałów – trudności w organizacji planu dnia.

Tworząc program rozwoju, uwzględniono również potrzeby środowiska lokalnego, możliwości przedszkola zarówno kadrowe, jak i bazowe, Statut Przedszkola. Na podstawie wyników ewaluacji pracy placówki zostały podjęte działania zmierzające do osiągnięcia określonych zadań i celów głównych.

Zadania:

 • Tworzenie warunków do rozwijania aktywności twórczej dzieci w różnorodnych formach działalności.
 • Wspieranie samodzielnych działań dziecka ze szczególnym uwzględnieniem działań twórczych.

Cele:

 • Stymulowanie rozwoju ekspresji twórczej dzieci w różnych obszarach edukacyjnych.
 • Rozwijanie umiejętności wyrażania siebie w różnych formach ekspresji.
 • Aktywizowanie sfery wyobraźni i fantazji.
 • Stymulowanie kreatywnej postawy.
 • Kształtowanie myślenia i działania zmierzającego do samorealizacji.
 • Pomoc w budowaniu pozytywnego obrazu własnego "ja".
 • Wspieranie wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej.
 • Aktywizowanie rodziców do udziału w życiu przedszkola.

Nasz priorytet: 

Wychowanie samodzielnego, kreatywnie myślącego i otwartego na kontakty z otoczeniem absolwenta przedszkola, który osiągnął gotowość szkolną.

Założenia programowe

Szczegółowe zadania i sposoby realizacji znajdą się w programach pracy na poszczególne lata.

 

 

Rok szkolny 2018/2019

„Wychowanie do wartości. Przedszkolak poznaje tradycje. ”

 1. Zadania
 • Rozwijanie zainteresowania naszym krajem.
 1. Cele
 • Zapoznanie z usytuowaniem Polski na mapie Europy oraz jej symbolami narodowymi
 • Organizowanie sytuacji przybliżających cechy przyrody polskiej
 • Poznawanie ciekawych regionów Polski – ukształtowanie terenu, przyroda, tradycje ludowe
 • Rozwijanie zainteresowania dziedzictwem kulturowym Polski
 1. Działania
 • Tworzenie warunków do poznawania polskiej przyrody, krajobrazu, ukształtowania terenu
 • Zapoznanie ze sztuką polskich twórców
 • Dostarczanie i wzbogacanie wiedzy o sławnych Polakach
 • Nawiązywanie współpracy z instytucjami kulturalnymi
 • Organizowanie wycieczek turystyczno – krajoznawczych
 1. Oczekiwane efekty
 • Dzieci dostrzegają piękno swojego kraju, regionu, miasta
 • Wiedzą jakiej są narodowości, że mieszkają w Polsce, a stolicą Polski jest Warszawa
 • Nazywają godło i flagę państwową, znają polski hymn i wiedzą, że Polska należy do Unii Europejskiej
 • Poznają wybrane zabytki i dzieła sztuki swojego regionu
 1. WDN
 • Zorganizowanie rady szkoleniowej „Ciekawe miejsca w regionie ”
 • Gromadzenie scenariuszy zajęć o tematyce patriotycznej
 1. Współpraca z rodzicami
 • Angażowanie rodziców do organizowania spotkań i kącików tematycznych związanych z ich miejscem pochodzenia
 • Zorganizowanie konkursu fotograficznego „Krajobrazy Polski”
 1. Baza
 • Zakup pomocy dydaktycznych, książek, albumów, map, puzzli, filmów.
 1. Ewaluacja
 • będzie prowadzona na bieżąco, a wyniki zostaną przedstawione na Radzie Pedagogicznej podsumowującej
 • ocena dokonana po jednym roku umożliwi korektę lub prognozowanie kierunku zmian
 • zorganizowanie konkursu przedszkolnego sprawdzającego poziom wiedzy

 

Rok szkolny 2019/2020

„Muzyka wokół nas –

ekspresja muzyczna w różnych formach działalności dzieci”

 

 1. Zadania
 • kształtowanie wrażliwości estetycznej i słuchowej z wykorzystaniem elementów ruchu i muzyki
 1. Cele
 • rozwijanie wrażliwości muzycznej dziecka w różnych formach aktywności
 • bogacenie przeżyć estetycznych związanych z odbiorem muzyki
 • nabywanie i doskonalenie umiejętności wokalno – tanecznych
 • poznawanie instrumentów muzycznych
 • zaspokajanie naturalnej potrzeby działania
 1. Działania
 • tworzenie warunków do bezpośredniego kontaktu z muzyką poprzez udział dzieci w koncertach muzycznych, śpiew indywidualny i zbiorowy, taniec
 • nabywanie umiejętności słuchania i rozumienia muzyki żywej oraz z nagrań
 • przybliżenie znanych kompozytorów
 • zapoznanie z różnymi gatunkami muzycznymi
 • inspirowanie zabaw rytmicznych i tanecznych z wykorzystaniem swobodnej interpretacji ruchowej
 • prezentowanie posiadanych umiejętności wokalnych i tanecznych, organizowanie uroczystości okazjonalnych na terenie przedszkola
 • rozwijanie zdolności muzycznych dziecka poprzez doskonalenie gry na instrumentach perkusyjnych i melodycznych, eksperymentowanie w tworzeniu dźwięku, ćwiczenia emisyjne, śpiewanie i słuchanie piosenek, urządzanie w salach kącików muzycznych,
 1. WDN
 • zorganizowanie warsztatu dla nauczycieli i instruktorów rytmiki „Rok z muzyką”
 1. Współpraca z rodzicami
 •  „Koncertujący rodzice” – mini występy rodziców grających na instrumentach muzycznych
 1. Baza
 • zakup instrumentów muzycznych, książek, płyt
 • zgromadzenie materiałów i pomocy dydaktycznych dla nauczycieli
 • gromadzenie scenariuszy
 1. Oczekiwane efekty
 • dzieci odkrywają własne możliwości i uzdolnienia muzyczne
 • potrafią słuchać, tworzyć i wyrażać własne przeżycia w różnych formach aktywności muzyczno  - ruchowej
 • odczuwają radość w bezpośrednim kontakcie z muzyką instrumentalną
 • znają podstawowe elementy utworów muzycznych – melodia, rytm, tempo
 • znają podstawowe gatunki muzyczne
 • znają i rozpoznają podstawowe instrumenty muzyczne
 • grają na różnych instrumentach melodycznych i perkusyjnych
 • odczuwają radość z eksponowania swojej twórczości muzycznej
 1. Ewaluacja
 • będzie prowadzona na bieżąco, a wyniki zostaną przedstawione na Radzie Pedagogicznej podsumowującej
 • ocena dokonana po jednym roku umożliwi korektę lub prognozowanie kierunku zmian
 • zorganizowanie pokazu taneczno – muzycznego dla rodziców dzieci z grup najstarszych

 

Rok szkolny 2020/2021

„Polscy autorzy dzieciom”

 • Zadania
 • Rozwijanie zainteresowań polską literaturą dziecięcą, przybliżenie sylwetek autorów.
 • Cele
 • Wprowadzenie dzieci w świat literatury dziecięcej.
 • Wyzwalanie twórczej aktywności dzieci inspirowanej literaturą polską.
 • Przybliżenie sylwetek twórców polskiej literatury dziecięcej.
 • Działania
 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych umożliwiających poznanie twórców polskiej literatury dziecięcej i ich dzieł.
 • Wykorzystanie utworów do twórczego i wszechstronnego rozwoju dzieci oraz ich aktywności.
 • Zorganizowanie wycieczki do biblioteki, czytelni lub księgami.
 • Zorganizowanie spotkań z ciekawymi autorami.
 • WDN
 • Rada szkoleniowa „Znaczenie literatury dziecięcej dla wszechstronnego i twórczego rozwoju dzieci”.
 • Uczestnictwo w zajęciach koleżeńskich, opracowywanie i gromadzenie scenariuszy związanych z realizacją tematu.
 • Współpraca rodzicami
 • Aktywne włączanie rodziców w rozwój czytelnictwa oraz w rozbudzanie u dzieci zainteresowania literaturą - „Cała Polska czyta dzieciom”.
 • Współpraca w zakresie organizowania spotkań ze współczesnymi autorami, w organizowaniu uroczystości przedszkolnych, we wzbogacaniu bazy.
 • Baza
 • Wzbogacenie kącików książki o nowe, ciekawe pozycje.
 • Gromadzenie pomocy dydaktycznych.
 • Oczekiwane efekty
 • Dziecko wykazuje zainteresowanie książką.
 • Zna autorów literatury dziecięcej i ich dzieła.
 • Ewaluacja
 • będzie prowadzona na bieżąco, a wyniki zostaną przedstawione na Radzie Pedagogicznej podsumowującej
 • ocena dokonana po jednym roku umożliwi korektę lub prognozowanie kierunku zmian

 

Rok szkolny 2021/2022

„ Zabawy z Królową Nauk czyli edukacja matematyczna przedszkolaka"

 1. Zadania
 • Wszechstronne stymulowanie rozwoju dzieci poprzez rozwijanie uzdolnień matematycznych;
 1. Cele
 • Rozbudzanie dziecięcej aktywności i samodzielności poprzez działanie z zakresu edukacji matematycznej;
 • Rozwijanie umiejętności praktycznego zastosowania kompetencji matematycznych w codziennym życiu;
 1. Działania
 • Prowadzenie zajęć dydaktycznych z edukacji matematycznej w każdej grupie wiekowej;
 • Organizowanie zabaw ruchowych w połączeniu z pojęciami z zakresu matematyki;
 • Zorganizowanie konkursów matematycznych jako podsumowanie zdobytych wiadomości i umiejętności;
 • Zorganizowanie wystawy prac plastycznych z każdej grupy (praca zespołowa) pt. „Jesienne cyferki”;
 • Zorganizowanie kącików matematycznych służących codziennej aktywności matematycznej dzieci;
 1. WDN
 • Opracowanie zbioru literatury oraz scenariuszy do wykorzystania podczas realizacji zajęć matematycznych;
 • Zorganizowanie rady szkoleniowej pt. „Matematyka w przedszkolu wg E. Gruszczyk- Kolczyńskiej”;
 1. Współpraca z rodzicami
 • Przeprowadzenie dla rodziców zajęć otwartych z zakresu edukacji matematycznej w grupie starszaków;
 • Zamieszczenie w stronie internetowej przedszkola artykułu o rozwoju kompetencji matematycznych u dzieci;
 • Zorganizowanie konkursu międzypzedszkolnego pt. „Łamigłówki dla mądrej główki”;
 1. Baza

Zgromadzenie pomocy dydaktycznych do realizacji tematu w każdej grupie;

 1. Oczekiwane efekty
 • Dziecko potrafi dokonywać porównywania, klasyfikowania, uogólniania, odnajdowania związków przyczynowo-skutkowych w toku działania;
 • Stosuje pojęcia dotyczące orientacji przestrzennej;
 • Liczy elementy, dodaje i odejmuje oraz stosuje liczebniki główne i porządkowe;
 • Zna pojęcia związane z czasem, wagą, objętością;
 • Stosuje zdobyte umiejętności i wiadomości w życiu codziennym;
 1. Ewaluacja
 • Będzie prowadzona na bieżąco, a wyniki zostaną przedstawione na Radzie Pedagogicznej podsumowującej
 • Ocena dokonana po jednym roku umożliwi korektę lub prognozowanie kierunku zmian

​​​​​​​

Rok szkolny 2022/2023

„ Zdrowy i bezpieczny przedszkolak"

 1. Zadania
 • Odkrywanie znaczenia zdrowia i higieny oraz wykształcenie właściwych nawyków w zdrowym racjonalnym żywieniu.
 • Rozwijanie aktywności ruchowej z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa.
 1. Cele
 • Wdrażanie dzieci do przestrzegania zasad higieny osobistej.
 • Wdrażania dzieci do spożywania owoców i warzyw.
 • Kształtowanie umiejętności bezpiecznego korzystania ze sprzętu w sali i w ogrodzie przedszkolnym, zachowanie bezpieczeństwa podczas zabaw.
 • Rozwijanie sprawności ruchowej.
 • Zapoznanie i utrwalenie zasad bezpiecznego poruszania się po drogach.
 • Kształtowanie umiejętności prawidłowego postępowania w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa.
 1. Działania
 • Zorganizowanie spotkań z pracownikami służby zdrowia oraz wycieczki do ośrodka zdrowia.
 • Zorganizowanie zawodów przedszkolnych „ W zdrowym ciele zdrowy duch”
 • Przygotowanie prezentacji multimedialnej dla rodziców „ Światowy Dzień Zdrowia".
 • Wystawa grupowych plakatów przypominających o tym, jak należy dbać o zdrowie i bezpieczeństwo.
 • Uatrakcyjnienie zajęć z zakresu zdrowego odżywiania.
 • Wskazywanie właściwych i dających zadowolenie możliwości spędzania wolnego czasu.
 • Wykorzystanie szerokiej gamy metod, form i środków do zdobywania doświadczeń twórczych w zakresie ruchu.
 • Wdrażanie do przestrzegania bezpieczeństwa podczas spacerów, wycieczek, poruszania się po drogach oraz unikania niebezpiecznych sytuacji w świecie dorosłych.
 • Zorganizowanie olimpiady sportowej dla dzieci.
 1. WDN
 • Zorganizowanie warsztatów z dietetykiem technologii żywienia (cały personel).
 • Uczestniczenie w zajęciach koleżeńskich z wykorzystaniem szerokiej gamy metod twórczych w zakresie ruchu.
 • Uwzględnianie w planach miesięcznych tematów kompleksowych związanych ze zdrowiem i bezpieczeństwem.
 1. Współpraca z rodzicami
 • Zorganizowanie w grupach zajęć otwartych z rodzicami z wykorzystaniem metody W. Sherborne.
 • „ Zima - sport - zdrowie - bezpieczeństwo" - zorganizowanie konkursu fotograficznego dla rodziców.
 • Umieszczanie na stronie przedszkola artykułów promujących zdrowie i bezpieczeństwo.
 • Współpraca z rodzicami w zakresie organizacji uroczystości przedszkolnych.
 1. Baza
 • Gromadzenie scenariuszy ciekawych zabaw ruchowych w sali oraz terenowych z podziałem na pory roku.
 • Gromadzenie ciekawych pomocy dotyczących tematyki (sprzęt sportowy, plakaty, itp.)
 1. Oczekiwane efekty
 • Dzieci znają i przestrzegają zasady bezpiecznej zabawy w przedszkolu i ogrodzie.
 • Uczestniczą w proponowanych różnorodnych formach ruchu w ogrodzie przedszkolnym oraz w sali.
 • Wykazują sprawność fizyczną na miarę swoich możliwości.
 • Znają zasady zdrowego odżywiania i dbania o higienę osobistą.
 • Znają zasady przestrzegania bezpieczeństwa w przypadkach jego zagrożenia.
 1. Ewaluacja
 • będzie prowadzona na bieżąco, a wyniki zostaną przedstawione na Radzie Pedagogicznej podsumowującej
 • ocena dokonana po jednym roku umożliwi korektę lub prognozowanie kierunku zmian

 

Ewaluacja i kryteria sukcesu po 5 latach

Ewaluacja skuteczności i efektywności wdrożonych działań nastąpi poprzez porównywanie osiąganych efektów pracy z założonymi celami na poszczególne lata szkolne. Zdiagnozujemy stopień realizacji programów własnych nauczycielek, innowacji pedagogicznych i wszystkich podjętych działań związanych z rozwijaniem postaw twórczych. Poznamy opinię rodziców dotyczącą efektywności pracy przedszkola i spełniania przez nie oczekiwań klientów.

 

Kryteria sukcesu:

W naszym przedszkolu dziecko:

1. Poznaje swoje prawa i obowiązki.

2. Czuje się bezpiecznie,

3. Rozwija się twórczo,

4. Ma możliwość indywidualnego rozwoju i osiąga sukces,

5. Uczy się dostrzegać swoje mocne strony,

6. Buduje pozytywny obraz samego siebie,

7. Uczy się dostrzegać potrzeby innych ludzi.

8. Osiąga dojrzałość szkolną.

 

W naszym przedszkolu rodzice:

1. Uzyskują pomoc specjalistów.

2. Otrzymują obiektywną ocenę postępów i niepowodzeń dziecka.

3. Mogą mówić otwarcie o swoich spostrzeżeniach o pracy przedszkola.

5. Bezpośrednio rozmawiać z nauczycielem o trudnych sprawach wychowawczych.

6. Mogą czynnie uczestniczyć w życiu przedszkola.

7. Chętnie współpracują z nauczycielami, oferują wszechstronną pomoc.

 

W naszym przedszkolu nauczyciele:

1. Aktywnie realizują zadania przedszkola określone w dokumentach wewnętrznych przedszkola.

2. Podejmują działania innowacyjne. Są aktywni i twórczy.

3. Piszą i realizują programy własne, dostosowane do potrzeb grupy i placówki.

4. Współpracują z rodzicami i środowiskiem lokalnym.

5. Doskonalą swoją wiedzę i zbierają nowe doświadczenia poprzez uczestnictwo w kursach i szkoleniach.

6. Wszyscy nauczyciele wykorzystują metody aktywne w pracy.

7. Nauczyciele uzyskują status nauczyciela mianowanego, dyplomowanego.

8. Pozyskują rodziców do efektywnych działań na rzecz przedszkola oraz poszukują sympatyków i partnerów przedszkola.

9. Monitorują efektywność własnej pracy - samokontrola.

10.Dzielą się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.

 

VI. Postanowienia końcowe

1. Plan rozwoju przedszkola jest otwarty i może ulegać modyfikacji.

2. Plan rozwoju przedszkola jest uzupełnieniem zadań określonych w Statucie.

3. Plan rozwoju zatwierdza do realizacji Rada Pedagogiczna.

4. Zmiany mogą być dokonywane na wniosek Rady Pedagogicznej, dyrektora Przedszkola i Rady Rodziców.

5. Obowiązuje od dnia zatwierdzenia.

 

 

Reforma edukacji

Szukaj na stronie