PIĘCIOLETNI PROGRAM ROZWOJU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W MNICHU NA LATA 2013- 2018 

 

 

Diagnoza :Opracowanie Programu Rozwoju Przedszkola poprzedzone zostało diagnozą mocnych i słabych stron. Tworząc Program  Rozwoju ,uwzględniono również potrzeby środowiska lokalnego, możliwości przedszkola zarówno kadrowe, jak i bazowe, Statut Przedszkola. 

 

 

ANALIZA

MOCNE  STRONY

     SŁABE  STRONY

Właściwe planowanie działań przedszkola, zgodne z potrzebami wszystkich podmiotów społeczności przedszkolnej

Motywowanie rodziców do większego zaangażowania w proces planowania i realizacji zadań przedszkola

Duże efekty działań w zakresie wychowania zdrowotnego

Mała efektywność pracy w zakresie rozwijania  sprawności fizycznej dzieci

Organizowanie procesu kształcenia w sposób stwarzający szansę rozwoju każdego dziecka

 

Kilka programów autorskich dostosowanych do potrzeb dzieci i opracowany na potrzeby placówki

Brak programu autorskiego z zakresu rozwijania sprawności fizycznej dziecka przedszkolnego dostosowanego do potrzeb i możliwości placówki

Wielokierunkowo wykwalifikowana i cięgle doskonaląca się kadra, dzięki której istnieje możliwość prowadzenia zajęć terapeutycznych

 

Pozytywny klimat społeczny panujący w przedszkolu

 

Wyposażenie placówki przedszkola w urządzenia wspomagające pracę nauczyciela

 

Zaangażowanie pracowników przedszkola w proces nieustannego dostosowywania bazy przedszkola do potrzeb dzieci i pracowników bez znacznych nakładów finansowych

Termomodernizacja budynku przedszkola, wzbogacenie ogrodu przedszkolnego w urządzenia dla dzieci

Promocja Przedszkola w środowisku lokalnym

 

 

SZANSE  I  ZAGROŻENIA

                             SZANSE

        ZAGROŻENIA

Dobre położenie Przedszkola- placówka usytuowana w sąsiedztwie szkoły podstawowej i gimnazjum, otoczona dużym ogrodem i placem zabaw

 

Dobra sytuacja demograficzna w najbliższym środowisku

„ Przejście” dzieci 6-letnich do szkoły

Wspieranie działań Przedszkola przez władze lokalne, instytucje i stowarzyszenia

Ubożenie społeczeństwa

Perspektywy rozwoju przedszkoli w świetle programu dokumentów ogólno oświatowych

 

 

MISJA

·                    Stwarzamy przyjazną , domową atmosferę akceptacji ,wzajemnego zaufania i bezpieczeństwa

·                    Wychowujemy dziecko do życia w zgodzie z otaczającym światem

·                    Stwarzamy równe szanse edukacyjne każdemu z naszych dzieci

·                    Kształtujemy postawy przynależności do własnego kraju i Unii europejskiej

·                    Rozwijamy zainteresowania i zdolności naszych dzieci

 

WIZJA

·                    W naszym przedszkolu wszyscy czują się dobrze : dzieci , rodzice i pracownicy.

·                    Stworzyliśmy warunki , w których dzieci czują się szczęśliwe , akceptowane i bezpieczne.

·                    Umożliwiamy dzieciom wszechstronny rozwój poprzez różnorodne metody i formy pracy , w tym również poprzez dużą ilość zajęć  dodatkowych.

·                    Posiadamy funkcjonalne i odpowiednia wyposażone sale zajęć , w których dzieci zdobywają umiejętności i wiedzę , zgodnie  z obszarem ich najbliższego rozwoju.

·                    W pracy wychowawczo – dydaktycznej wykorzystujemy programy autorskie ,które stymulują rozwój naszych dzieci.

·                    Promujemy nasze przedszkole w środowisku lokalnym ,jak i w całym kraju.

·                    Realizujemy projekty edukacyjne we współpracy z innymi przedszkolami.

·                    Rodzice naszych dzieci współuczestniczą w procesie planowania i realizacji zadań przedszkola.

 

Cel główny rozwoju:

Umożliwienie dzieciom wykorzystania ich potencjału poprzez właściwie organizowany procesu wychowawczo – dydaktyczny oraz podejmowanie przez nauczycieli dodatkowych działań stymulujących rozwój każdego dziecka.

 

Cela pośrednie :

·                    Integrowanie działań wychowawczych dom- przedszkole- środowisko

·                    Podejmowanie działań ukierunkowanych na rozwijanie aktywności i sprawności fizycznej dzieci

·                    Wzmocnienie roli wychowawczej przedszkola poprzez kontynuację działań mających na celu budzenie u dzieci miłości do małej i wielkiej ojczyzny poprzez realizację edukacji wspólnotowej

·                    Stymulowanie kreatywnych działań dzieci w obszarze najbliższego rozwoju dziecka

·                    Wprowadzanie dziecka w świat sztuki

Założenia programowe : szczegółowe zadania i sposoby realizacji znajdują się w programach pracy na poszczególne lata szkolne. 

 

                                                        ROK   SZKOLNY  2013/2014  

Dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach prowadzonych w przedszkolu „

Zadania :

Oferta zajęć przedszkolnych spełnia oczekiwania dzieci i rodziców i wpływa na wszechstronny rozwój.

Cele:

1.                  Rozwijanie i eksponowanie dyspozycji dziecka w różnych formach aktywności.

2.                  Kształtowanie ekspresji i twórczej postawy dzieci.

3.                  Zaspakajanie naturalnej potrzeby dzieci.

4.                  Rozwijanie aktywności oraz samodzielności dzieci .

5.                  Inspirowanie zaangażowania dzieci.

Działania :

1.                  Tworzenie warunków do rozwijania  aktywności dzieci.

2.                  Nabywanie umiejętności słuchania i rozumienia poleceń.

3.                  Inspirowanie  zabaw rytmicznych i tanecznych.

4.                  Prezentowanie posiadanych umiejętności wokalnych i tanecznych.

5.                  Rozwijanie naturalnych zdolności dzieci poprzez tworzenie warunków do działania.

6.                  Inspirowanie naturalnej chęci działania i poznawania przez dzieci.

Monitorowanie :

Dotyczyć będzie podjętych działań związanych z rozwijaniem aktywności dzieci.

Zastosujemy następujące narzędzia badawcze : arkusze ankiet , arkusze monitoringu, karty kontroli dokumentacji, karty obserwacji, narzędzia zawarte w programie własnym nauczyciela służące do ich ewaluacji, arkusze diagnostyczne testu na dojrzałość szkolną, hospitacja diagnozująca i doradczo – doskonaląca , oceniająca oraz analiza dokumentów .

Ewaluacja : programu  będzie prowadzona na bieżąco w roku szkolnym 2013/2014 a wyniki zostaną przedstawione na Radzie Pedagogicznej podsumowującej pracę w danym roku szkolnym oraz na zebraniu rodziców w poszczególnych grupach w czerwcu 2014 r.

Ocena dokonana po jednym roku umożliwi korektę lub prognozowanie kierunku zmian.

Oczekiwane efekty :

Dzieci :

1.                  Odkrywają własne możliwości i uzdolnienia.

2.                  Potrafią słuchać i wyrażać własne przeżycia w różnych formach aktywności.

3.                  Chętnie uczestniczą w różnych zajęciach.

4.                  Eksponują i poszukują różnych źródeł wiedzy.

5.                  Chętnie uczą się nowych piosenek oraz wykorzystują je do spontanicznych improwizacji i inscenizacji.

6.                  Są zaangażowane w czasie zajęć.

7.                  Są samodzielne i twórcze.

 

 

 

                                       ROK    SZKOLNY   2014/2015

„ Włączenie rodziców w proces twórczego wspomagania rozwoju dzieci.”

Zadania:

Tworzenie warunków do współpracy z rodzicami i wspólne oddziaływanie na proces wychowawczy dzieci.

Cele:

1.                  Wspomaganie rodziców w rozwoju dziecka zgodnie z jego możliwościami i potrzebami poprzez twórczą działalność dzieci i ich udział w konkursach.

2.                  Budzenie potrzeby bliskich kontaktów  dzieci z rodzicami ( opiekunami ).

3.                  Zaspakajanie potrzeby bezpieczeństwa i miłości dziecko – rodzic( opiekun) – nauczyciel.

4.                  Wypracowanie wspólnych metod w celu eliminowania agresji w śród dzieci.

5.                  Inspirowanie zaangażowania rodziców( opiekunów) na rzecz przedszkola.

Działania:

1.                  Zapoznanie rodziców( opiekunów) z Prawami Dziecka, wynikającymi z Konwencji Praw Dziecka.

2.                  Organizowanie spotkań oraz konkursów rodzinnych na terenie przedszkola.

3.                  Umożliwienie rodzicom(opiekunom) kontaktu ze specjalistami : psychologiem, logopedą.

4.                  Organizowanie zajęć otwartych dla rodziców(opiekunów).

5.                  Zachęcanie rodziców(opiekunów) do wspólnych zabaw twórczych.

6.                  Korzystanie z pomocy rodziców ( opiekunów ) w przygotowaniu imprez i uroczystości :

·                    Mikołajki

·                    Dzień Babci i Dziadka

·                    Bal karnawałowy

·                    Dzień Matki i Ojca

·                    Dzień Dziecka

·                    Zakończenie roku szkolnego

1.                  Podejmowanie celowych działań pedagogiczno – psychologicznych zmierzających do eliminowania  zachowań  agresywnych, akceptacji innych .

Monitorowanie:

Dotyczyć będzie sposobów i metod współpracy z rodzicami i wypracowania wspólnych metod oddziaływania na wychowanie dziecka.

Zastosujemy narzędzia : ankieta dla rodziców , ankieta dla nauczycieli. Arkusz monitoringu, karty obserwacji dzieci i arkusze zbiorcze do nich. Kary kontroli dokumentacji nauczycieli , arkusz diagnostyczny do testu na dojrzałość szkolną dziecka. Hospitację diagnozującą, doradczo – doskonaląca i oceniającą. Analizę dokumentów i danych oraz narzędzia zawarte w programach własnych nauczycieli służące do ich  ewaluacji.

Ewaluacja : programu będzie prowadzona na bieżąco w roku szkolnym 2014/2015 a wyniki zostaną przedstawione na Radzie Pedagogicznej podsumowującej pracę w danym roku szkolnym oraz na zebraniach z rodzicami w poszczególnych grupach w czerwcu 2015r.

Ocena dokonana po jednym roku umożliwi korektę lub prognozowanie kierunku zmian.

Oczekiwane efekty:

Dzieci :

1.                  Budowanie u dzieci poczucia własnej wartości i bezpieczeństwa.

2.                  Jasne komunikowanie swoich potrzeb : dziecko – rodzic(opiekun) – nauczyciel.

3.                  Współpraca z rówieśnikami i dorosłymi i korzystanie z ich pomocy.

4.                  Chętnie uczestniczą wspólnie z rodzicami ( opiekunami ) w konkursach, zabawach , festiwalach itp.

5.                  Identyfikują i nazywają różnorodne uczucia i stany emocjonalne.

6.                  Podejmują próby oceny postępowania innych oraz działań własnych.

 

 

                           ROK   SZKOLNY    2015/2016

 

 „ Dzieci znają środowisko lokalne „

Zadania :

Tworzenie warunków poznawania środowiska lokalnego.

Cele:

1.                  Rozwijanie dzieci pod względem emocjonalnym, intelektualnym i społecznym .

2.                  Tworzenie warunków  sprzyjających swobodzie wypowiedzi.

3.                  Bogacenie doświadczeń dzieci poprzez wycieczki, spotkania i inne.

4.                  Rozwijanie ciekawości i zainteresowania otaczającą rzeczywistością.

 Działania:

1.                  Organizowanie spacerów, wycieczek, i spotkań z ciekawymi ludźmi.

2.                  Tworzenie sytuacji sprzyjających bezpośredniemu obcowaniu z różnymi instytucjami oraz ludźmi różnych zawodów i  zainteresowań.

3.                  Nawiązywanie współpracy z lokalnymi instytucjami i zakładami pracy np. :

·                    Gminny Ośrodek Kultury

·                    Gminna Biblioteka

·                    Straż Pożarna

·                    SP  Mnich

·                    Sklepy, apteki

·                    Urząd Gminy

·                    Poczta

·                    Fryzjer

·                    Koło Gospody  Wiejskich

·                    Stacja diagnostyki samochodowej ,myjnia itp.

Monitorowanie:

Dotyczyć będzie sposobów aktywności werbalnej dzieci.

 Zastosujemy narzędzia :ankieta dla rodziców ,ankieta dla nauczycieli .Arkusze monitoringów, karty obserwacji dzieci i arkusze zbiorcze do nich. Karty kontroli dokumentacji nauczycieli , arkusze diagnostyczne do testu dojrzałości szkolnej dzieci. Hospitację diagnozująca, doradczo – doskonalącą i oceniająca. Analizie dokumentów i danych oraz narzędzia zawarte w programach własnych nauczycieli służące do ich ewaluacji.

Ewaluacja programu będzie na bieżąco prowadzona w roku szkolnym 2015/2016 a wyniki zostaną przedstawione na Radzie Pedagogicznej podsumowującej pracę w danym roku oraz na zebraniu z rodzicami w poszczególnych grupach w czerwcu 2016r.

Ocena dokonana po jednym roku umożliwi korektę lub prognozowanie kierunku zmian.

Oczekiwane efekty:

Dzieci :

1.                  Często uczestniczą w imprezach kulturalnych

2.                  Są śmiałe i otwarte na kontakty

3.                  Poprawnie wypowiadają się

4.                  Mają bogaty słownik

5.                  Czynnie włączają się we wszystkie działania zmierzające do udziału w życiu lokalnym

6.                  Umieją zachować się w miejscach publicznych

7.                  Wzmacniają więzi rodzinne

8.                  Czują więź z Małą Ojczyzną

 

 

                                          ROK  SZKOLNY    2016/2017

„ Promocja zdrowego stylu życia oraz aktywności ruchowej „

Zadania :

Tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej dziecka , ze szczególnym uwzględnieniem różnych form ekspresji ruchowej. Propagowanie zdrowego stylu życia.

Cele:

1.                  Wspieranie rozwoju psychomotorycznego poprzez twórcze metody .

2.                  Pobudzenie inwencji i wyobraźni twórczej w aktywnym przeżywaniu własnej indywidualności.

3.                  Rozwijanie sprawności ruchowej.

4.                  Kształtowanie czynnej postawy wobec zdrowia.

 

Działania :

1.                  Wykorzystanie szerokiej gamy metod ,form i środków do zdobywania doświadczeń twórczych w zakresie ruchu .

2.                  Organizowanie działań sprzyjających zdrowiu fizycznemu i psychicznemu poprzez :

·                    prowadzenie ćwiczeń metodami twórczymi

·                    prowadzenie ćwiczeń gimnastycznych i zabaw przy dźwiękach muzyki

·                    organizowanie spacerów i wycieczek w połączeniu z formami ruchu na świeżym powietrzu

·                    cykle zajęć o charakterze prozdrowotnym

1.                  Tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej :

·                    kąciki sportowe

·                    wykonanie i stosowanie atrakcyjnych rekwizytów

·                    różnorodność i innowacyjność stosowanych metod i form pracy z dzieckiem

1.                  Wykorzystanie i sukcesywne wzbogacanie bazy materialnej poprzez :

·                    wzbogacenie biblioteczki przedszkolnej o nowe pozycje

·                    zakup przyborów do ćwiczeń inspirujących dzieci do twórczej aktywności ruchowej

1.                  Propagowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i ich rodziców (opiekunów)poprzez :

·                    prowadzenie działalności diagnostycznej dotyczącej rozwoju dziecka

·                    organizowanie spotkań z lekarzami różnych profesji

·                    prowadzenie różnego rodzaju ćwiczeń, zabaw i gier stymulujących rozwój dzieci

·                    stosowanie profilaktyki zdrowotnej

·                    zorganizowanie spartakiady przedszkolnej

·                    przekazywanie wiedzy o zdrowym stylu życia

·                    wspólne ustalanie zdrowych jadłospisów

·                    hodowlę warzyw w salach

1.                  Opracowanie projektów i programów stymulujących rozwój aktywności ruchowej dziecka i propagowanie zdrowego stylu życia .

Monitorowanie:

Dotyczyć będzie sposobów rozwijania spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej dzieci , ze szczególnym uwzględnieniem różnych form ekspresji ruchowej oraz propagowanie zdrowego stylu życia .

Zastosujemy narzędzia : wywiad z rodzicami (opiekunami).Ankieta dla nauczycieli, arkusz monitoringu, karty obserwacji dzieci i arkusze zbiorcze do nich. Karty kontroli dokumentacji nauczycieli. Arkusz diagnostyczny do testu dojrzałości szkolnej dziecka, hospitację diagnozującą i doradczo – doskonalącą, oceniającą. Analizę dokumentów i danych oraz narzędzia zawarte w programie własnym  nauczyciela służące do ich ewaluacji.

Ewaluacja programu będzie prowadzone na bieżąco w roku szkolnym 2016/2017 a wyniki zostaną przedstawione na Radzie Pedagogicznej podsumowującej pracę w danym roku oraz na zebraniach z rodzicami w poszczególnych grupach w czerwcu 2017r

Ocena dokonana po jednym roku umożliwi korektę lub prognozowanie kierunku zmian.

Oczekiwane efekty :

Dzieci :

·                    Uczestniczą w zabawach i ćwiczeniach ruchowych z użyciem przyborów, przyrządów i rekwizytów

·                    Posługują się pomysłowością i wyobraźnią twórczą w aktywności ruchowej

·                    Estetycznie poruszają się w czasie i przestrzeni

·                    Potrafią łączyć ruch  z muzyką

·                    Wykazują sprawność fizyczną

·                    Posiadają umiejętności i doświadczenia prozdrowotne

·                    Dbają o własne zdrowie  , chronią je i wspomagają

·                    Uczestniczą w zabawach i ćwiczeniach ruchowych z użyciem przyborów, przyrządów i rekwizytów

·                    Posługują się pomysłowością i wyobraźnią twórczą w aktywności ruchowej

·                    Wykazują sprawność fizyczną.

 

 

                                             ROK  SZKOLNY    2017/2018

„Edukacja muzyczno- plastyczno- teatralna warunkiem wszechstronnego   

    rozwoju dziecka”

Zadanie :

Tworzenie warunków do rozwoju aktywności twórczej dzieci w różnych formach działalności.

Cela :

1.                  Pobudzenie inicjatywy , inwencji i aktywności własnej dziecka poprzez oddziaływanie na wyobraźnię , fantazję , sferę uczuciowo-intelektualną.

2.                  Rozwijanie swobodnego , twórczego wyrażania własnych przeżyć i myśli w twórczości i aktywności własnej.

3.                  Kształtowanie zaangażowanej postawy wobec otaczającego świata oraz uwrażliwianie na jego piękno i wzbudzenie przeżyć estetycznych.

 

Działania :

1.                  Stosowanie różnorodnych metod i form pracy jako inspiracji do podejmowania działań twórczych.

2.                  Tworzenie warunków do podejmowania działalności artystycznej w korelacji z innymi obszarami edukacji, aranżacja sal przedszkolnych:

·                    kąciki plastyczne

·                    kąciki teatralne

·                    skrzynia skarbów

·                    ekspozycja prac dzieci w salach i na terenie całej placówki

·                    galerie , wystawy i wernisaże w przedszkolu i poza nim

1.                  Aukcja prac i wytworów dzieci związane w uroczystościami przedszkolnymi i świętami.

2.                  Przegląd i wystawa prac plastycznych dzieci ze współpracy z innymi przedszkolami.

3.                  Udział w wybranych konkursach , wystawach i przeglądach organizowanych w środowisku i poza nim.

4.                  Bezpośrednie obcowanie ze sztuką:

·                    koncerty muzyczne

·                    teatrzyki w przedszkolu i wyjazdy do teatru

·                    wystawy i pokazy sztuki ludowej

·                    wystawy , galerie, wernisaże i koncerty

1.                  Udział w akcjach organizowanych przez środowisko :

·                    Akcja „ Pomóż przetrwać dzieciom zimę „

·                    Akcja „ Góra grosza „

·                    Zbieranie darów dla dzieci

Monitorowanie :

Diagnozowanie rezultatów dotyczyć będzie sposobów rozwijania aktywności twórczej dziecka. Zastosujemy narzędzia : ankiety dla rodziców, ankiety dla nauczycieli, arkusze monitoringów. Karty obserwacji dzieci i arkusze zbiorcze do nich. Karty kontroli dokumentacji nauczycieli, arkusze diagnostyczne  do testu na dojrzałość szkolną dziecka. Hospitację diagnozującą i doradczo o doskonalącą, oceniającą. Analizę dokumentów i danych oraz narzędzia zawarte w programach własnych nauczycieli służące do ich ewaluacji.

Ewaluacja programu będzie prowadzona na bieżąco w roku szkolnym 2017/2018, a wnioski zostaną przedstawione na Radzie Pedagogicznej podsumowującej pracę , w danym roku oraz na zebraniach z rodzicami w poszczególnych grupach w czerwcu 2018r.

Ocena dokonana po jednym roku umożliwi korektę lub prognozowanie kierunku zmian.

Oczekiwane efekty:

Dzieci :

1.                  Znają różnorodne techniki plastyczne.

2.                  Znają różnorodne formy i środki wyrazu artystycznego.

3.                  Potrafią posługiwać się różnorodnymi materiałami i narzędziami w realizacji własnych zamierzeń artystycznych.

4.                  Potrafią wyrażać swoje stany emocjonalne i przeżycia poprzez różnorodne formy wyrazu .

5.                  Wykazują inwencję ,aktywność w swoich pracach, wytworach i działalności własnej.

      Ewaluacja i kryteria sukcesu( po 5 latach)

Ewaluacja skuteczności i efektywności wdrożonych działań nastąpi poprzez porównywanie         osiąganych efektów pracy z założonymi celami na poszczególne lata szkolne.

Zdiagnozujemy stopień realizacji programów własnych nauczycieli, innowacji pedagogicznych i wszystkich podjętych działań związanych z rozwijaniem postaw twórczych.

Poznamy opinie rodziców dotyczącą efektywności pracy przedszkola i spełnienia poprze nie oczekiwań klientów.

Kryteria sukcesu :

W naszym przedszkolu dziecko :

1.                  Poznaje swoje prawa i obowiązki.

2.                  Czuje się bezpieczne .

3.                  Rozwija się twórczo.

4.                  Ma możliwość indywidualnego rozwoju i osiąga sukcesy.

5.                  Uczy się dostrzegać swoje mocne strony.

6.                  Buduje pozytywny obraz samego siebie.

7.                  Uczy się dostrzegać potrzeby innych.

8.                  Jest gotowe do podjęcia obowiązku szkolnego.

 W naszym przedszkolu rodzice :

1.                  Uzyskują pomoc specjalistów.

2.                  Otrzymują obiektywną ocenę postępów i niepowodzeń dziecka.

3.                  Mogą być z dzieckiem w trudnych chwilach.

4.                  Mówić otwarcie o swoich spostrzeżeniach o pracy przedszkola.

5.                  Bezpośrednio rozmawiać z nauczycielami o trudnych sprawach wychowawczych.

6.                  Mogą czynnie uczestniczyć w życiu przedszkola.

7.                  Rodzice w sposób pozytywny wypowiadać się na temat pracy przedszkola.

8.                  Rodzice czynnie wspierają przedszkole w jego działaniu, finansowa pomoc dla przejawianych inicjatyw , chętnie współpracują z nauczycielami, oferują wszechstronną pomoc.

W naszym przedszkolu nauczyciele :

1.                  Aktywnie realizują zadania przedszkola określone w dokumentach wewnętrznych przedszkola.

2.                  Podejmują działania innowacyjne. Są aktywni i twórczy.

3.                  Piszą i realizują programy własne, dostosowane do poyrzeb grupy i placówki.

4.                  Współpracują z rodzicami i środowiskiem lokalnym.

5.                  Doskonalą swoją wiedzę i zbierają nowe doświadczenia poprzez uczestnictwo w różnych kursach , warsztatach i szkoleniach.

6.                  Wszyscy nauczyciele wykorzystują metody aktywne w pracy.

7.                  Nauczyciele uzyskują status nauczyciela kontraktowego, mianowanego i dyplomowanego.

8.                  Pozyskują rodziców do efektywnych działań na rzecz przedszkola oraz poszukują sympatyków i partnerów przedszkola.

9.                  Monitorują efektywność własnej pracy- samokontrola.

10.               Dzielą się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielkami.

Postanowienia końcowe :

1.                  Plan rozwoju przedszkola jest otwarty i może ulegać modyfikacji.

2.                  Plan rozwoju przedszkola jest uzupełnieniem zadań określonych w Statucie Przedszkola.

3.                  Plan rozwoju zatwierdza do realizacji Rada Pedagogiczna.

4.                  Zmiany mogą być dokonywane na wniosek Rady Rodziców, dyrektora przedszkola i Rady Rodziców.

 

 

 

 

 

 

Obowiązuje od dnia 28.08.2013r.  

 

 

 

 

 

Reforma edukacji