Menu główne

Artykuły

 

Program wychowania przedszkolnego wydawnictwa MAC  został opracowany w oparciu o przepisy prawa oświatowego oraz obowiązującą podstawę programową wychowania przedszkolnego1 (załącznik nr 1 do rozporządzenia). Odbiorcami programu są: przedszkola ogólnodostępne, ogólnodostępne z oddziałami integracyjnymi, integracyjne, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, inne formy wychowania przedszkolnego. Grupę docelową stanowią dzieci w wieku przedszkolnym od 3. do 6. roku życia o harmonijnym i nieharmonijnym rozwoju oraz o specjalnych potrzebach edukacyjnych: z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, z orzeczeniem o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, z opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, z orzeczeniem o potrzebie nauczania indywidualnego, z opinią o zindywidualizowanej ścieżce kształcenia. Dzieci w okresie przedszkolnym przejawiają niezwykłą dynamikę w poznawaniu świata i zachodzących w nim relacji, stąd stopniowo dziecko staje się jednostką transgresyjną. Transgresja oparta na działaniach innowacyjno-twórczych stanowi fundament programu. To na założeniach pedagogiki transgresyjnej powstaje pięć form aktywności dziecięcej: społeczna, językowa, poznawcza, artystyczna, ruchowa i zdrowotna w odniesieniu do ośmiu kompetencji kluczowych: „kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji, kompetencje w zakresie wielojęzyczności, kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, kompetencje cyfrowe, kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się, kompetencje obywatelskie, kompetencje w zakresie przedsiębiorczości, kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej” 

 

 

Reforma edukacji

Szukaj na stronie