Deklaracja dostępności

Przedszkole Publiczne w Mnichu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.beljos.pl/przedszkolemnich/

Data publikacji strony internetowej: 2007-09-01.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-01-28.

Dane teleadresowe placówki:

Przedszkole Publiczne w Mnichu, ul. Kopernika 19, 43-520 Chybie, tel. 33/8561215, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

* nie wszystkie obrazy (zdjęcia) dodane do treści strony posiadają tekst alternatywny pozwalający zapoznać się z treścią obrazu (zdjęcia),

* brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytelników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne,

* filmy nie posiadają napisów dla osób głuchoniemych,

* zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych,

niektóre zamieszczone informacje w postaci załączników (skany dostępne w formacie pdf lub dokumenty w formacie doc) z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji, ze względu na swój format wymagają zewnętrznych (poza wbudowanymi w mechanizm strony) narzędzi ułatwiających ich dostępność,

* nie ma możliwości powiększenia wielkości liter na stronie,

* storna nie posiada podwyższonego kontrastu.

 

Powody wyłączenia:

*część treści pochodzi ze strony, która została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,

* mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności,

* administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej:

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-01.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez dyrektora przedszkola Panią Małgorzatę Kowalczyk.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marlena Krzempek, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 33/8561215. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna:

1.    Do budynku przedszkola prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Kopernika. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy placówki.  Przy drzwiach wejściowych znajduje się jeden stopień prowadzący do budynku. Również od strony ulicy znajdują się jeszcze dwa wejścia: jedno do zaplecza kuchennego oraz jedno wejście do kotłowni, które w razie konieczności są użyte jako wyjście ewakuacyjne. Ponadto, od strony ogrodu przedszkolnego znajduje się kolejne wejście prowadzące pod taras, które również w razie konieczności służy jako wyjście ewakuacyjne. 

2.   Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

3.   Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

4.   Budynek nie posiada wind.

5. Budynek posiada schody prowadzące od wejścia głównego na 1 piętro. Schody znajdują się również w kotłowni oraz na zapleczu kuchennym. 

5.   W budynku na każdym poziomie (parter i 1 piętro) znajduje się korytarz. Korytarz na parterze posiada standardowe przejścia, z których może korzystać osoba niepełnosprawna. 

6.   W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

7. Od ulicy Wojska Polskiego   znajduje się parking dla samochodów osobowych. Brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

8.   Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

9. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

10.  W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

11.Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi. 

Informacje dodatkowe:

Strona posiada ułatwienia:

* podświetlane linki,

*  skróty klawiszowe: TAB - przejście do kolejnego elementu, SHIFT+TAB - przejście do poprzedniego elementu, ENTER - wybierz, strzałki "góra", "dół" - przewijanie strony,

* strona posiada wyszukiwarkę.

 

Aplikacje mobilne:

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.

 

Reforma edukacji

Szukaj na stronie