REGULAMIN

korzystania z karty magnetycznej

rejestrującej rzeczywisty czas pobytu (wejścia i wyjścia) dziecka

w  Przedszkolu Publicznym w Mnichu, ul. Kopernika 19, 43-520 CHYBIE.

 § 1

 Przedszkole, w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom oraz ewidencjonowania czasu pobytu dziecka w przedszkolu, wprowadza karty magnetyczne rejestrujące rzeczywisty czas pobytu dziecka w przedszkolu.

§ 2

Przedszkole wypożycza nieodpłatnie Rodzicom dziecka dwie karty magnetyczne służące do rejestracji rzeczywistego czasu pobytu dziecka w Przedszkolu.

§ 3

 Karta, o której mowa w § 2 , pozostaje własnością Przedszkola i Rodzic jest zobowiązany do jej zwrotu w przypadku zaprzestania korzystania z usług Przedszkola.

§ 4

 1. W przypadku zagubienia bądź zniszczenia karty, o której mowa w § 2 , Rodzic jest zobowiązany       do        niezwłocznego           zawiadomienia    na    piśmie ( załącznik nr 1) o tym fakcie Dyrektora  Przedszkola Publicznego w Mnichu oraz powiadomienia wychowawcy grupy.

2. Za zniszczenie lub zagubienie karty Rodzic ponosi odpowiedzialność finansową w postaci darowizny nie mniejszej niż  10,00 zł. Po uregulowaniu opłaty Przedszkole niezwłocznie wydaje Rodzicowi nową kartę, o której mowa w § 2 .

§ 5

 1. Na terenie Przedszkola (obok drzwi wejściowych) znajduje się czytnik kart rejestrujący rzeczywisty czas pobytu dziecka w przedszkolu, niezbędny przy rozliczeniu opłaty z tytułu świadczeń realizowanych przez Przedszkole.

2. Rodzic jest zobowiązany każdorazowo rejestrować rzeczywisty czas pobytu dziecka w Przedszkolu.

3. Rejestracja rzeczywistego czasu pobytu dziecka w Przedszkolu następuje poprzez zbliżenie karty w momencie przyprowadzenia dziecka do przedszkola (wejście) oraz zbliżenie karty podczas odbioru dziecka z przedszkola (wyjście). Poza rejestracją elektroniczną karty prowadzona będzie ewidencja w dzienniku zajęć. Ewidencja w dzienniku nie daje możliwości naliczania opłat, a służy jedynie nauczycielowi.

4. Pojawienie się jednorazowego sygnału dźwiękowego oznacza, że Rodzic dokonał zbliżenia karty w prawidłowy sposób. Czytnik poza sygnałem dźwiękowym wyświetla również kolory :                           

Kolor niebieski    -  czytnik w spoczynku

Kolor zielony  -  obecność wczytana                                                                                          

Kolor czerwony - obecność niewczytana w systemie.                                        

Należy ponownie odbić kartę !

 

5. Jeżeli Rodzic nie może zarejestrować rzeczywistego czasu pobytu dziecka w Przedszkolu z powodu braku karty lub innych ważnych powodów, powinien niezwłocznie wypełnić oświadczenie (załącznik nr 2) w którym określa godzinę przyprowadzenia lub odebrania dziecka z przedszkola. Oświadczenie niezwłocznie oddaje  wychowawcy.

                                                               § 6

   W przypadku niezarejestrowania rzeczywistego czasu pobytu dziecka w Przedszkolu w sposób określony w § 5 ust. 3 lub ust. opłaty za świadczenia przedszkolne naliczane będą według zasad:

1. W  przypadku braku rejestracji wejścia dziecka do Przedszkola Rodzic zobowiązany będzie do odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu od godziny 6.30 do momentu zarejestrowania wyjścia w sposób 5 ust.3 lub ust. 5  .

2. W przypadku braku rejestracji wyjścia dziecka z Przedszkola Rodzic zobowiązany będzie do odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu od godziny  zarejestrowanego wejścia   do godziny 16.30.

3. W przypadku braku rejestracji wejścia i wyjścia dziecka z Przedszkola , a stwierdzeniu obecności w dzienniku zajęć Rodzic zobowiązany będzie do odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu od godziny 6.30 do godziny 16.30.

 § 7

Informacja o wysokości opłaty za pobyt i żywienie będzie dostępna na stronie przedszkola.wizja.net po zalogowaniu. W związku z powyższym rodzice zobowiązani są do udostępnienia adresu e -mail (załącznik nr 3), na który zostaną wysłane dane potrzebne do zalogowania.

 

 

Rodzice potwierdzają i akceptują powyższy regulamin własnoręcznym podpisem.

 

Regulamin jest dostępny w sekretariacie placówki oraz na stronie internetowej przedszkola.

 

Aneks nr 1 do Regulaminu korzystania z karty magnetycznej.

 

 

Reforma edukacji

Szukaj na stronie