REGULAMIN STOŁÓWKI

PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W MNICHU

 

 

Na podstawie art. 106 ustawy – Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 910), w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych Przedszkola, w tym wspierania prawidłowego rozwoju dziecka – ustalam zasady korzystania ze stołówki przedszkolnej zgodnie z regulaminem.

 

Rozdział 1

Przepisy ogólne

 

§ 1

 

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze stołówki przedszkolnej w Przedszkolu Publicznym w Mnichu, w tym wysokość opłaty za posiłki spożywane przez dzieci oraz pracowników Przedszkola.

 

§ 2

 

Ilekroć w przepisach regulaminu jest mowa o:

1)     Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910);

2)     Przedszkolu – należy przez to rozumieć Przedszkole Publiczne w Mnichu, którego organem prowadzącym, w rozumieniu ustawy, jest Gmina Chybie;

3)     Stołówce – należy przez to rozumieć zorganizowane w przedszkolu miejsce zbiorowego korzystania z posiłków, w którym pracownicy stołówki przygotowują i wydają posiłki, albo wydają posiłki zakupione przez przedszkole,

4)     Dziecku – należy przez to rozumieć dziecko uczęszczające w Przedszkolu Publicznym w Mnichu;

5)     Pracowniku przedszkola – należy przez to rozumieć osoby zatrudnione przez Przedszkole Publiczne w Mnichu;

6)     Posiłku – należy przez to rozumieć wydawany przez stołówkę posiłek w postaci śniadania, obiadu, podwieczorku, bądź dodatku tj.: owoce, napoje i inne;

7)     Opłacie – należy przez to rozumieć należność pieniężną pobieraną przez przedszkole za posiłek wydawany dziecku lub pracownikowi przedszkola;

8)     Cenie – należy przez to rozumieć należność pieniężną pobieraną przez przedszkole z tytułu sprzedaży posiłku na rzecz dziecka bądź pracownika przedszkola;

9)     Należności za wydawane posiłki – należy przez to rozumieć opłatę z pkt 7 lub cenę z pkt 8.

 

 

Rozdział 2

Zasady korzystania ze stołówki

 

§ 3

 

1.     Przedszkole Publiczne w Mnichu w ramach działalności statutowej prowadzi stołówkę przedszkolną.

2.     Do korzystania z posiłków wydawanych w przedszkolu uprawnieni są:

a) wychowankowie przedszkola,

b) pracownicy przedszkola.

3.     Posiłki przygotowywane są na miejscu przez pracowników kuchni, zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Higienicznej oraz systemem HACCP.

4.     Posiłki przygotowywane są zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, normami żywieniowymi dla dzieci oraz kalkulację kosztów.

5.     Intendentka placówki w uzgodnieniu z kucharką ustala dwutygodniowy jadłospis.

6.     Jadłospis jest wywieszany w przedszkolu oraz jest umieszczany na stronie internetowej placówki www.przedszkolemnich.pl.

 

§ 4

 

1.     Posiłki wydawane są w godzinach:

1)     Śniadanie; 8:00 – 9:30

2)     Obiad: 12:00 – 13:30

3)     Podwieczorek: 15:00 – 15:20

2.     Posiłki wydawane są na podstawie listy obecności dzieci w przedszkolu w danym dniu oraz deklaracji rodzica określającej ilość i rodzaj spożywanych posiłków oraz ilości pracowników zgłaszających żywienie.

3.     W uzasadnionych przypadkach rodzic może dokonać zmiany w deklaracji dotyczącej czasu pobytu dziecka oraz ilości i rodzaju spożywanych posiłków nie później jednak niż do ostatniego dnia miesiąca. Posiłki będą wydawane zgodnie z deklaracją od pierwszego dnia następnego miesiąca.

4.     W przypadku nieobecności w przedszkolu dziecka uprawnionego do korzystania z posiłku opłata za wyżywienie nie będzie naliczana za każdy dzień nieobecności.

5.     Rodzice w deklaracjach określają czas pobytu dziecka oraz ilość i rodzaj spożywanych posiłków. Na tej podstawie naliczana jest dzienna stawka za wyżywienie w przypadku obecności dziecka. Nieplanowany wcześniejszy odbiór dziecka z przedszkola nie zmienia zasad naliczania dziennej opłaty za posiłki, która dokonywana będzie na podstawie złożonej przez rodzica deklaracji.

 

 

Rozdział 3

Wysokość należności za wydawane posiłki

 

§ 5

 

1.     Wysokość dziennej opłaty za wyżywienie ustala dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym przedszkole.

2.     Opłata za wyżywienie dla dziecka obejmuje jedynie koszty surowców użytych do przygotowania posiłków.

3.     Opłata za wyżywienie pobierana będzie z dołu, tj. za faktycznie przygotowany posiłek.

4.     Rodzice informowani są o wysokości stawki na pierwszym zebraniu w nowym roku szkolnym.

5.     Nauczyciele i pracownicy ponoszą odpłatność stanowiącą całkowity koszt zakupu produktów zużytych do przygotowania posiłków oraz koszt utrzymania i funkcjonowania stołówki przedszkolnej, w tym koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników zatrudnionych w stołówce w przeliczeniu na wysokość dziennej opłaty za wyżywienie – tj. : wsad + amortyzacja.

6.     W sytuacjach wzrostu kosztu produktów w trakcie roku szkolnego dopuszcza się możliwość zmiany opłaty za wyżywienie. Zmiany te ustala dyrektor po uzgodnieniu z organem prowadzącym.

7.     O zmianie opłaty za wyżywienie rodzice otrzymują informację w formie pisemnej.

 

Rozdział 4

Pobieranie należności za wydane posiłki

 

 

§ 6

 

1.     Rodzice dzieci korzystających z posiłków wydawanych przez stołówkę przedszkolną zobowiązani są do regularnego i terminowego wnoszenia opłat.

2.     Płatność za wyżywienie należy regulować przelewem na konto bankowe numer:        84 1050 1070 1000 0024 3792 8506 ING Bank Śląski S.A. w nieprzekraczalnym terminie do 15 – tego każdego miesiąca za dany miesiąc.

3.     Jeżeli 15 danego miesiąca przypada w dzień wolny od pracy, termin płatności ustala się na kolejny dzień miesiąca, który jest dniem roboczym. W przypadku nieuregulowania opłaty do 15 – go każdego miesiąca, sekretariat przedszkola będzie się kontaktował z rodzicami telefonicznie celem przypomnienia o obowiązku terminowego regulowania opłat.

4.     Informacja o wysokości opłat za wyżywienie rodzice uzyskują po zalogowaniu się na indywidualne konto na stronie www.przedszkola.wizja.net. Dane konieczne do zalogowania rodzice otrzymują we wrześniu pod wskazany adres e-mail.

5.     Opłaty za wyżywienie w miesiącach wakacyjnych należy opłacać u intendenta w pierwszych trzech dniach dyżuru wakacyjnego, w wyznaczonych godzinach podawanych z wyprzedzeniem na stronie internetowej placówki i na tablicach ogłoszeń.

6.     Rachunki za posiłki finansowane przez GOPS wystawiane będą z dołu do 7 – go każdego miesiąca.

 

Rozdział 5

Przepisy końcowe

 

§ 7

 

1.     W sprawach dotyczących korzystania ze stołówki, a nieokreślonych w niniejszym regulaminie, decyzję podejmuje dyrektor przedszkola.

2.     Odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie tj. planowanie, organizowanie, nadzorowanie żywienia w placówce ponosi intendentka placówki.

3.     Odpowiedzialność za prawidłowe przygotowanie i bezpieczne wydanie posiłku z kuchni ponosi kucharka.

4.     Odpowiedzialność za prawidłowe, bezpieczne i estetyczne wydanie posiłku dzieciom ponosi woźna oddziałowa lub pomoc nauczyciela.

5.     Całościowy nadzór nad prawidłowym, bezpiecznym i estetycznym wydaniem posiłku ponosi nauczyciel, pod opieką którego przebywają dzieci.

 

 

§ 8.

                                                                                                                        

Regulamin obowiązuje od dnia 1 września 2020 r.

 

Reforma edukacji

Szukaj na stronie