KONCEPCJA PRACY

 

 

PRZEDSZKOLA

 

 

 

PUBLICZNEGO W MNICHU

 

 

NA LATA 2017- 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeśli umiecie diagnozować radość dziecka i jej natężenie, musicie dostrzec, że najwyższą jest radość pokonanej trudności, osiągniętego celu, odkrytej tajemnicy. Radość tryumfu i szczęście samodzielności, opanowania, władania.”

/Janusz Korczak „Jak kochać dziecko. Dziecko w rodzinie.”/

 

  

Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawie o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego oraz Statucie Przedszkola.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

 • Rozporządzenia MEN z dnia 27 sierpnia 2015 r w sprawie nadzoru pedagogicznego

 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół

 • Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych (Dz.U. z 1991 r. Nr 120 poz 526 ze zm.)

 • Statut Przedszkola Publicznego w Mnichu

Prezentowana Koncepcja Pracy przedszkola uwzględnia wyniki prowadzonej ewaluacji pracy placówki oraz potrzeby środowiska lokalnego.

 

 

MISJA PRZEDSZKOLA

Każde dziecko jest dla nas ważne i wyjątkowe. Uczynimy wszystko, żeby czuło się bezpieczne i było akceptowane. Naszym zadaniem jest pomoc w poznaniu siebie, bycia tolerancyjnym, otwartym i samodzielnym człowiekiem. Akceptujemy tylko pozytywne zachowania, które mają za zadanie wspieranie każdego dziecka w jego rozwoju na miarę jego możliwości. Chcemy rozbudzić w każdym dziecku ciekawość świata i ludzi, otwartość, a także wrażliwość. Chcemy wychować dziecko twórcze, zdolne do spontanicznej ekspresji własnych uczuć i myśli, otwarte na pomysły i inspiracje płynące od innych osób oraz gotowe szukać nowych rozwiązań.

 

O NASZYM PRZEDSZKOLU:

Publiczne Przedszkole w Mnichu mieści się w wolno stojącym jednopiętrowym budynku przy ul. Kopernika 19, w pobliżu Szkoły Podstawowej. Placówka posiada duży ogród wyposażony w sprzęty do zajęć i zabaw na świeżym powietrzu. W budynku mieści się 5 sal dydaktycznych, zaplecze kuchenne, sanitarne i administracyjne. Wszystkie sale wyposażone są w nowoczesne meble posiadające niezbędne atesty. Miejsca pracy oraz spożywania posiłków dostosowane są do wzrostu ciała dzieci. Sale zabaw posiadają zestawy pomocy dydaktycznych, planszy, gier, bezpiecznych zabawek, klocków i innych. W salach zorganizowane są kąciki tematyczne i stałe, np. plastyczny, przyrodniczy, kącik czytelniczy itp. Posiadamy również salę do prowadzenia zajęć logopedycznych i pracy indywidualnej. Nasze przedszkole jest kolorowe i bajeczne. Ciągle doskonalimy swoją bazę lokalową i wzbogacamy ją o nowe pomoce dydaktyczne oraz zabawki. Wyposażenie sal oraz placu zabaw, wpływają na właściwą realizacje programów oraz koncepcji pracy przedszkola.

Organem prowadzącym jest Gmina Chybie, a organem nadzorującym – Kuratorium Oświaty w Katowicach delegatura w Bielsku-Białej.

Prowadzimy działania wychowawcze, profilaktyczne, proekologiczne i prozdrowotne, które opierają się na zatwierdzonych przez Radę Pedagogiczną programach. Wszystkie treści wplatane są w codzienną pracę z dziećmi i realizowane poprzez różne formy: zajęcia organizowane, zabawy dowolne, dyżury, prace użyteczne, akcje, uroczystości, spotkania, pogadanki, wycieczki, wystawy, pokazy, czynności samoobsługowe, itp.

Praca wychowawczo- dydaktyczno– opiekuńcza realizowana jest tak, aby odpowiedzieć na oczekiwania dzieci i rodziców. Zadania realizujemy w atmosferze szacunku, akceptacji i bezpieczeństwa. Przedszkole buduje swój wizerunek jako placówki przyjaznej dzieciom i rodzicom oraz środowisku lokalnemu, będąc także miejscem, w którym pielęgnowane są tradycje regionalne.

 

CELE KONCEPCJI PRACY PRZEDSZKOLA:

Priorytetem naszych działań jest wspomaganie rozwoju i edukacji dzieci w zależności od ich indywidualnych potrzeb i możliwości, mające na celu osiągnięcie gotowości do podjęcia nauki w szkole

Zapewnienie bezpieczeństwa, wszechstronnego rozwoju, akceptacji i poszanowania praw dzieci.

Podnoszenie, jakości pracy przedszkola poprzez współpracę z rodzicami, specjalistami i środowiskiem lokalnym, poszukiwanie nowatorskich metod pracy z dziećmi.

Propagowanie wzorów: norm i zachowań społecznie akceptowanych.

Przeciwdziałanie zagrożeń dla zdrowia psychicznego i fizycznego.

Wspomaganie rodziców w wychowaniu dziecka.

Promowanie działalności przedszkola w środowisku lokalnym.

Opracowanie i wdrożenie systemu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

Doskonalenie procesów wspomagania i edukacji dzieci.

Cele koncepcji pracy przedszkola wpisują się w główne kierunki strategiczne zawarte w Ustawie o Systemie Oświaty:

Przedszkole osiąga cele zgodnie z polityką oświatową Państwa.

Przedszkole doskonali efekty swojej pracy.

Procesy zachodzące w przedszkolu służą przyjętej koncepcji pracy.

W przedszkolu dba się o prawidłowy przebieg i doskonalenie procesów edukacyjnych.

Przedszkole jest integralnym elementem środowiska, w którym działa.

Przedszkole racjonalnie wykorzystuje warunki, w których działa.

Zarządzanie zapewnia sprawne funkcjonowanie przedszkola.

 

WIZJA PRZEDSZKOLA

Podstawą budowania wizji stało się pytanie jak powinna naszym zdaniem wyglądać przyszłość – przyszłość zarówno naszej placówki, jak i naszych wychowanków. Odpowiedź na to pytanie nakreśliła cele procesu wspomagania rozwoju i edukacji:

 • Przedszkole jest placówką bezpieczną, przyjazną dzieciom, rodzicom, pracownikom, otwartą na ich potrzeby.

 • Praca przedszkola ukierunkowana jest na dziecko, jego potrzeby i możliwości oraz wszechstronny rozwój każdego wychowanka.

 • Umożliwia wszystkim dzieciom wyrównywanie szans edukacyjnych i przygotowuje do podjęcia nauki w szkole.

 • Oferta edukacyjna stwarza warunki do twórczości, rozwijania umiejętności, kształtowania samodzielności i wpajania wartości moralnych.

 • Przedszkole przeciwdziała izolacji społecznej i nietolerancji.

 • Wszyscy znają i przestrzegają prawa dziecka, dbają o dobre relacje międzyludzkie i skuteczną komunikację interpersonalną.

 • Rodzice są partnerami przedszkola uczestniczącymi w jego codziennym życiu i świętowaniu.

 • Przedszkole zatrudnia wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną oraz personel pomocniczy.

 • Przedszkole uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska lokalnego.

 • Przedszkole promuje swoje osiągnięcia i ma dobrą opinię w środowisku.

 • Stosowane aktywne metody pracy, programy i nowatorskie rozwiązania gwarantują wysoką jakość pracy przedszkola.

 • Baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia wpływają na wysoki poziom świadczonych usług.

 • Przedszkole prowadzi planowy proces wychowawczy oparty na najważniejszych wartościach – dzieci uczą się odróżniać dobro i zło. Katalog wartości obejmuje także: piękno, prawdę, miłość, przyjaźń, współdziałanie, odpowiedzialność, szacunek, tolerancję.

 • Przedszkole kształtuje tożsamość narodową i kulturalna dziecka w oparciu o tradycje rodzinne oraz kulturalne regionu i narodu.

 • Dzieci uczą się troski o własne zdrowie, zachęca się je do aktywności ruchowej i poznawczej w naturalnym otoczeniu.

 • Przedszkole monitoruje i doskonali efekty swojej pracy.

   

Sylwetka absolwenta naszej placówki:

 • posiada wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej

 • potrafi umiejętnie wykorzystywać zdobytą wiedzę w praktyce

 • potrafi obcować w środowisku przyrodniczym

 • wykazuje gotowość do działań na rzecz środowiska przyrodniczego

 • jest dobrze rozwinięty fizycznie, zna zasady zdrowego stylu życia

 • jest otwarty na problemy innych

 • dostrzega i szanuje odmienne postawy, przekonania i upodobania

 • podejmuje próby radzenia sobie z trudnościami

 • potrafi współdziałać w zespole

 • zna i respektuje normy społeczne

 • jest komunikatywny, nie obawia się prosić o pomoc czy radę

 • jest samodzielny i twórczy

 • jest wrażliwy na sztukę i artystyczne formy przekazu

 • interesuje się nauką i techniką

 • zna tradycję regionu

 • ma poczucie bycia Polakiem i Europejczykiem

Dziecko ma prawo do:

 1. życia i rozwoju,

 2. swobody myśli, sumienia i wyznania,

 3. aktywnej, serdecznej miłości i ciepła,

 4. spokoju i samotności, gdy tego chce,

 5. odseparowania się jako osoba również od dorosłych lub innych dzieci,

 6. snu lub wypoczynku, jeśli jest zmęczone,

 7. indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa tego rozwoju,

 8. pomocy i ochrony przy pokonywaniu przeżyć wywołanych przemocą,

 9. wypowiedzi i aktywnej dyskusji z dorosłymi i dziećmi,

 10. wspólnoty i solidarności w grupie,

 11. aktywnego kształtowania kontaktów socjalnych i otrzymania w tym pomocy,

 12. zabawy i wyboru towarzyszy zabaw,

 13. pomocy ze strony dorosłych i kontaktów z nimi na zasadzie równouprawnienia,

 14. nauki, informacji,

 15. badania i eksperymentowania,

 16. nauki, jak podchodzić do niebezpieczeństw,

 17. oświadczenia konsekwencji swojego zachowania,

 18. zdrowego żywienia

 

Wspieranie indywidualnego rozwoju wychowanków

Przedszkole przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole oraz wspiera indywidualny potencjał rozwojowy każdego wychowanka. Respektuje pięć najistotniejszych zasad wychowania przedszkolnego:

 • zasadę zaspokajania potrzeb dziecka,

 • zasadę aktywności,

 • zasadę indywidualizacji,

 • zasadę organizowania życia społecznego,

 • zasadę integracji (jednolity proces wychowania i edukacji).

W przedszkolu zbudowano system ewaluacji rozwoju dziecka. Procedura postępowania obejmuje m.in. systematyczne obserwacje pedagogiczne służące rozpoznaniu potrzeb, możliwości, sytuacji społecznej dziecka, a także zainteresowań podopiecznych.

Wspomaganie dzieci to także badanie gotowości szkolnej i w zależności od wyników badania prowadzenie zajęć wspomagających i korygujących rozwój dziecka, a także udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w toku bieżącej pracy oraz w formach prowadzonych przez specjalistów, takich jak np. zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, socjoterapeutyczne, terapia logopedyczna. Przedszkole, monitorując rozwój dziecka, współpracuje nie tylko z rodzicami, ale także poradnią psychologiczno-pedagogiczną i innymi podmiotami wspierającymi dziecko i jego rodzinę. Celem przedszkola jest doskonalenie systemu wspomagania rozwoju dziecka, w tym udzielanie pomocy psychologiczno--pedagogicznej nie tylko podopiecznym, ale też ich rodzicom.

 

Sposoby informowania rodziców o postępach edukacyjnych dzieci:

 • nauczyciele na początku roku szkolnego informują rodziców o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania i wychowania,

 • nauczyciele zobowiązani są do gromadzenia informacji o dziecku i dokumentowania jego rozwoju w sposób przyjęty w przedszkolu,

 • informacje o dziecku zawarte są w arkuszach obserwacyjnych, diagnostycznych, innych dokumentach zbieranych przez nauczycieli,

 • rodzice o postępach edukacyjnych swoich dzieci dowiadują się na zebraniach ogólnych, w trakcie indywidualnych rozmów podejmowanych inicjatywy nauczyciela lub rodzica,

 • na życzenie rodzica nauczyciel może napisać opinię o aktualnym stanie rozwoju dziecka, informację o stanie rozwoju dziecka rodzice otrzymują dwa razy w roku – po przeprowadzeniu diagnozy wstępnej i końcowej.

 

Metody pracy

Aby zrealizować obowiązujące treści programowe, wykorzystywane są metody aktywne, problemowe, twórcze oraz tradycyjne. Wszystkie metody pracy z dzieckiem uwzględniają podstawową formę jego aktywności, tj. zabawę. Ponad to nauczyciele wprowadzają nowatorskie rozwiązania programowe i metodyczne. Stosowane rozwiązania wykraczają poza katalog tradycyjnych metod wychowania przedszkolnego i obejmują m.in. zabawy badawcze i doświadczenia, metody oparte na teorii integracji sensorycznej, projekt, metody aktywizujące, twórczego myślenia, metoda prof. E. Gruszczyk – Kolczyńskiej - dziecięca matematyka, Ruch Rozwijający Weroniki Sherbone, opowieści ruchowej, gimnastyki ekspresyjnej oraz rytmicznej, Metody Dobrego Startu, relaksacji, bajko terapii czy zabaw paluszkowych, Gimnastyki ekspresyjnej R. Labana , Opowieści ruchowej, elementy metody aktywnego słuchania muzyki Batii Starauss, Metody K. Orffa.

Kadra pedagogiczna przedszkola umożliwia rozwój zainteresowań m.in. artystycznych, czytelniczych, przyrodniczych, naukowych, dotyczących tradycji regionu oraz wspomaga rozwój talentów dzieci. Prowadzone zajęcia i tworzone sytuacje edukacyjne są dostosowane do możliwości rozwojowych dzieci, a ich jakość jest na wysokim poziomie.

 

ORGANIZACJA ZAJĘĆ DODATKOWYCH

Oferta edukacyjna przedszkola jest bardzo szeroka – organizujemy indywidualne zajęcia logopedyczne prowadzone przez wykwalifikowany personel, opiekujemy się dziećmi wymagającymi wsparcia w ramach pracy kompensacyjno- wyrównawczej, zajęć rewalidacyjnych oraz pracy wyrównawczej w grupach. Prowadzone są również zajęcia dodatkowe, nieodpłatne: język angielski, rytmika i religia. Rozwijamy zdolności i zainteresowania, promujemy umiejętności dzieci w środowisku lokalnym.

Ponadto oferty osób chętnych do prowadzenia zajęć dodatkowych są przyjmowane przez dyrektora przedszkola przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Dyrektor sprawdza kwalifikacje oferentów i zapoznaje z ofertami nauczycieli na posiedzeniu Rady Pedagogicznej organizacyjnej. Następnie oferty są przedstawione rodzicom na zebraniu ogólnym, które odbywa się tuż po rozpoczęciu roku szkolnego. Rodzice mają możliwość wyrażenia swoich opinii o zajęciach prowadzonych w ubiegłym roku. W drodze głosowania wybierają ofertę zajęć dodatkowych na bieżący rok szkolny. Zajęcia płatne, wybrane i finansowane przez rodziców po zakończeniu pobytu dziecka w przedszkolu to m.in. nauka tańca, gimnastyka korekcyjna, zajęcia sprawnościowo-sportowe, j. niemiecki.

 

Realizowane programy i projekty

Nauczyciele realizują w grupach: Program Adaptacyjny, Program Profilaktyczno-Wychowawczy, Program pracy wychowawczo-dydaktycznej. Nauczyciele mogą również tworzyć własne programy mające na celu podnoszenie jakości pracy przedszkola. Ponadto przedszkole bierze udział w ogólnopolskich akcjach i realizuje takie programy jak: „Mamo, tato wolę wodę” czy „Kubusiowi przyjaciele natury.

 

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna

Celem pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolu jest rozpoznawanie i zaspakajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci wynikających w szczególności z:

 • wybitnych uzdolnień

 • niepełnosprawności,

 • niedostosowania społecznego,

 • zagrożenia niedostosowaniem społecznym,

 • specyficznych trudności w nabywaniu umiejętności,

 • zaburzeń komunikacji językowej,

 • choroby przewlekłej,

 • zaburzeń psychicznych,

 • sytuacji kryzysowych i traumatycznych,

 • zaniedbań środowiskowych,

 • trudności adaptacyjnych,

 • odmienności kulturowej.

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w przedszkolu jest organizowana i realizowana w szczególności w formie:

Działań mających na celu rozpoznanie zainteresowań dzieci w tym dzieci wybitnie zdolnych oraz zaplanowanie wsparcia mającego na celu rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień,

Działań pedagogicznych mających na celu rozpoznanie indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych dzieci oraz planowanie sposobów ich zaspokojenia w tym:

 • poprzez obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i ocena gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole ( diagnozę przedszkolną),

 • zindywidualizowanie pracy z dzieckiem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych,

 • zajęć dydaktyczno- wyrównawczych,

 • zajęć specjalistycznych: korekcyjno – kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych charakterze terapeutycznym,

 • porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń dla rodziców i nauczycieli,

 • działań na rzecz zorganizowanej pomocy materialnej dzieciom z rodzin znajdujących się trudnej sytuacji życiowej.

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w przedszkolu może być udzielana na wniosek:

 • rodziców,

 • nauczyciela prowadzącego zajęcia z dzieckiem,

 • specjalisty,

 • poradni psychologiczno pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej.

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest organizowana w przedszkolu w formie:

zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych,

logopedycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym

porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli,

Objęcie dziecka zajęciami specjalistycznymi oraz zajęciami psycho- edukacyjnymi wymaga zgody rodziców.

 

 

Adaptacja

Przedszkole jako środowisko wychowawcze i edukacyjne, wpływające na wszechstronny rozwój dziecka oraz umożliwiające przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w szkole, powinno stworzyć jak najbardziej korzystne warunki do przekroczenia progu przedszkolnego. Może je zapewnić poprzez ścisłe współdziałanie z domem rodzinnym dziecka. Zarówno dzieci, jak i ich rodzice odczuwają niepokój związany z adaptacją dziecka do środowiska przedszkolnego. Szczególnie trudne momenty przeżywają rodzice, gdy pojawią się pierwsze problemy z przystosowaniem do warunków i wymagań przedszkola.

Trudności przystosowawcze dziecka do przedszkola:

 • bliska więź dziecka z rodzicami,

 • brak samodzielności w zakresie czynności samoobsługowych,

 • nadopiekuńczość rodziców,

 • liberalne wychowanie,

 • małe poczucie bezpieczeństwa.

Cele adaptacji:

 • skrócenie procesu adaptacji do przedszkola,

 • nawiązanie kontaktu z rodzicami w celu ułatwienia dalszej współpracy,

 • uświadomienie rodzicom potrzeb emocjonalnych dzieci,

 • poznanie się i integracja rodziców między sobą.

Pomoc dziecku w adaptacji:

 • wcześniejsze przyzwyczajenie dziecka do przebywania w nowym miejscu pod opieka wychowawców przedszkola, zabawy integracyjne w przedszkolu z rówieśnikami,

 • uczenie dziecka w domu czynności samoobsługowych,

 • oswajanie dziecka z informacją, ze w przedszkolu będzie spędzało czas w towarzystwie innych dzieci i pań nauczycielek,

 • cykl wizyt w przedszkolu – wspólne zabawy, spacery,

 • zapewnienie dziecka, ze będzie odebrane w umówionym terminie,

 • spokojne rozstanie z dzieckiem, zawarcie umów,

 • zabawy z dzieckiem w przedszkole w domu – przedstawienie atrakcyjności nowego miejsca pobytu,

 • akceptacja płaczu dziecka przez rodziców – jako naturalnej zdrowej relacji na nową sytuację

 • umożliwienie zabrania dziecku ulubionej zabawki z domu do przedszkola,

 • udział dzieci wraz z rodzicami w uroczystościach przedszkolnych organizowanych na terenie placówki: festyny, uroczystości z okazji Dnia Dziecka i inne.

Dla rodziców:

 • zapoznanie z literaturą dotyczącą adaptacji i rozwoju emocjonalno – społecznego dzieci w wieku przedszkolnym,

 • przygotowanie ankiet dla rodziców,

 • przygotowanie arkusza obserwacji dziecka (obserwacja w różnych sytuacjach na terenie przedszkola),

 • wydanie biuletynu informacyjnego dla rodziców dzieci nowo przyjmowanych, zawierającego informacje dotyczące harmonogramu przyjęć do przedszkola i organizacji pracy przedszkola,

Zorganizowanie cyklu spotkań adaptacyjnych w przedszkolu:

 • spotkania nauczyciela z dziećmi i ich rodzicami, swobodne zabawy dzieci, zabawy zorganizowane przez nauczyciela,

 • zapoznanie z salą i zwiedzanie całego przedszkola (szczegółowe scenariusze tych zajęć przygotowują nauczyciele prowadzący zajęcia),

 • pasowani na przedszkolaka – uroczystość z udziałem dzieci wcześniej chodzących do przedszkola (krótki program artystyczny dla nowych dzieci, pasowanie na przedszkolaka, wręczenie upominków własnoręcznie wykonanych przez starszaków).

 

ZARZĄDZANIE PRZEDSZKOLEM

Przedszkole zatrudnia 20 pracowników, w tym 9 nauczycieli ( w tym szęciu na cały etat łącznie z dyrektorem, pozostali na część etatu: katechetka, rytmiczka, anglistka, logopedka) i 11 pracowników administracji i obsługi.

KIEROWNICTWO PRZEDSZKOLA

Rolę kierownika placówki oświatowej pełni dyrektor. Sprawuje on nadzór pedagogiczny, przewodniczy Radzie Pedagogicznej, pełni rolę pracodawcy i kierownika zakładu pracy. Organizuje pracę nauczycieli w zespołach, inspiruje ich do działania, kieruje działalnością przedszkola w sposób mający na celu rozwijanie u nauczycieli kreatywności i poczucia współodpowiedzialności za pracę. Na skutek oddziaływań dyrektora nauczyciele doskonalą metody i formy pracy i współpracy. Nadzór pedagogiczny sprawowany przez dyrektora przedszkola uruchamia mechanizmy autorefleksji i jakościowego rozwoju przedszkola. Wyniki sprawowanego nadzoru pedagogicznego są wykorzystywane do rozwoju przedszkola.

 

ROLA NAUCZYCIELA WYCHOWAWCY

Kadra nauczycielska w naszym przedszkolu posiada pełne kwalifikacje merytoryczne i pedagogiczne oraz pogłębia i poszerza swoje umiejętności na różnych formach doskonalenia zawodowego. Pedagodzy w naszym przedszkolu współpracują ze sobą i dzielą się zdobytą wiedzą. Pogodna atmosfera w przedszkolu i życzliwi nauczyciele umiejętnie otaczają opieką wszystkie dzieci. Wychowankowie mają w nauczycielach wsparcie, a ci każdemu dziecku zapewniają podmiotowe traktowanie i dbają o jego wielostronny rozwój. Nauczycielki znają potrzeby i zainteresowania dzieci oraz posiadają umiejętność atrakcyjnego prowadzenia zajęć. Konstruują ciekawe i bogate oferty zabaw i zadań, są dobrze przygotowane merytorycznie, metodycznie, poszukują innowacyjnych rozwiązań. Nauczycielki ściśle współpracują z rodzicami, uwzględniają ich potrzeby i oczekiwania. Angażują rodziców do pracy na rzecz przedszkola. Rodzice są naszymi sojusznikami, a działania nasze są skoordynowane.

W celu demokratycznego i kreatywnego wykonywania zadań i rozwiązywania pojawiających się problemów oraz doskonalenia pracy przedszkola powoływane są zespoły zadaniowe, np. do spraw wychowania, ewaluacji i inne , w miarę potrzeb. Poszczególne zespoły zadaniowe monitorują procesy zachodzące w przedszkolu i udoskonalają je z wykorzystaniem nowoczesnej wiedzy i własnych doświadczeń. Dyrektor i nauczyciele dbają o sprawność systemu i właściwe wykorzystanie zasobów. Ponadto nauczyciele współpracują ze sobą na co dzień i, prowadzą zajęcia koleżeńskie, dzielą się wiedzą i doświadczeniem w ramach WDN-u. Opiekunowie stażu i nauczyciele stażyści podejmują działania zaplanowane w podpisanych kontraktach.

Wszyscy pracownicy naszej placówki współdziałają ze sobą. Tworzą przyjazną atmosferę, dzięki której dzieci czują się akceptowane i bezpieczne

Sposoby monitorowania osiągnięć nauczycieli:

Nauczyciele stosują ewaluację własnej pracy (samoocenę), jak również zostają poddani ocenie przez dyrektora i rodziców. Badania osiągnięć nauczycieli dokonuje się na podstawie:

 • rozmów z nauczycielami oraz rodzicami,

 • hospitacji,

 • obserwacji prezentowanych przez dzieci umiejętności, wiedzy i postaw,

 • analizy wytworów dziecięcych

 • obserwacji zajęć, uroczystości, programów artystycznych dzieci

 • obserwacji prowadzonej współpracy z rodzicami

 • analizy dokumentacji pedagogicznej

 • lustracji sal, tablic, wystawek prac

 • arkuszy oceny pracy nauczyciela i samooceny nauczyciela oraz innych dokumentów obrazujących pracę nauczyciela

Wyniki badania osiągnięć dzieci, nauczycieli, jak również ocena jakości pracy przedszkola omawiane są na Radach Pedagogicznych analityczno-oceniających odbywających się co pół roku.

Podział kompetencji

Każdego roku na posiedzeniu Rady Pedagogicznej dyrektor przedszkola przydziela poszczególnym nauczycielom zadania dodatkowe. Do zadań o szerszym zakresie należą m.in.:

 • pełnienie funkcji protokolanta posiedzeń Rady Pedagogicznej,

 • współpraca z poradnią psychologiczno – pedagogiczną,

 • promocja przedszkola,

 • prowadzenie i aktualizowanie strony internetowej przedszkola

 • dekoracja placówki.

Zakresy kompetencji są konsultowane z nauczycielami oraz są zgodne z ich preferencjami. Przydzielane na ogół długofalowo w celu osiągania bardzo dobrych wyników pracy w określonej dziedzinie.

 

WSPÓŁPRACA ZE STUDENTAMI

Placówka jest otwarta na współpracę z uczelniami kształcącymi kadrę pedagogiczną. Każdego roku praktyki pedagogiczne w przedszkolu odbywają studenci pedagogiki ogólnej, zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Praktykanci są przydzielani do nauczycieli mianowanych z co najmniej kilkuletnim stażem pracy pedagogicznej. Czas odbywania praktyk przynosi korzyści zarówno studentom, jak i ich opiekunom. Są oni zawsze mile widziani, inspirują do działania w innym wymiarze. Wpływa to korzystnie na samoocenę nauczycieli i buduje pozytywny wizerunek przedszkola w środowisku lokalnym.

 

WSPÓŁPRACA PRZEDSZKOLA Z RODZICAMI

W codziennej pracy z dzieckiem zawsze pamiętamy o tym, że bez współpracy nauczycieli z rodzicami sukces dziecka jest niemożliwy. Gdy współpraca jest pozorna lub niepełna, gdy nie ma zaufania – nie można liczyć na optymalny rozwój dziecka.

Rodzice mogą nam dostarczyć wielu cennych wskazówek na temat swojego dziecka. To oni znają najlepiej mocne i słabe strony dziecka, wiedzą wiele o jego zdolnościach, zainteresowaniach, pasjach, wiedzą czego dziecko boi się najbardziej, co budzi w nim gniew. Dlaczego i kiedy się wycofuje, kiedy reaguje agresją, nieadekwatnymi zachowaniami. Co może motywować dziecko do do pracy, a co powoduje jego niechęć.

Z drugiej strony, nauczyciel może przekazać cenne dla rodziców nie tylko rady i wiedzę na temat dylematów rodzicielskich, ale też praktyczne ćwiczenia ułatwiające opanowanie sztuki komunikowania się z dziećmi, rozumienia ich potrzeb, aby mądrzej kochać, ale i przez dzieci być kochanym i rozumianym.

Rodzice w przedszkolu traktowani są jako partnerzy w procesie wychowania. Zadaniem wszystkich pracowników placówki jest dbałość o pozytywne relacje z rodzicami wychowanków.

Cele współpracy z rodzicami:

 • holistyczny rozwój dziecka,

 • dążenie do jednakowych oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych przedszkola i środowiska rodzinnego,

 • nawiązanie dobrego kontaktu z rodzicami,

 • przekazanie wiedzy na temat funkcjonowania dziecka w przedszkolu,

 • przekazanie informacji o stanie gotowości szkolnej dziecka,

 • przekazywanie porad i wskazówek od nauczycieli i specjalistów w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,

 • wzmacnianie więzi rodzinnych i relacji międzypokoleniowych,

 • włączenie rodziców dzieci do życia grupy i przedszkola,

 • podnoszenie świadomości edukacyjnej rodziców poprzez szkolenia,

 • ukazanie przedszkola jako placówki aktywnej, realizującej oczekiwania rodziców, promowanie placówki w środowisku lokalnym.

 

FORMY WSPÓŁPRACY PRZEDSZKOLA Z RODZICAMI

Najczęściej stosowane w przedszkolu formy współpracy i wspierania rodziców w wychowaniu:

 • zebrania ogólne i grupowe,

 • konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem i nauczycielkami,

 • prowadzenie kącika dla rodziców, m.in. informacje na temat realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, wiersze, piosenki, eksponowanie prac dzieci, porady dla rodziców, artykuły),

 • zajęcia otwarte,

 • zajęcia warsztatowe, prelekcje i konsultacje z udziałem specjalistów (psycholog, pedagog),

 • udział w uroczystościach przedszkolnych,

 • włączanie rodziców w organizację imprez i uroczystości przedszkolnych,

 • udzielanie przez rodziców informacji o pracy przedszkola, wypełnianie ankiet,

 • wystawy, wycieczki,

 • angażowanie rodziców w prace na rzecz przedszkola i grup

Raz na rok zespół nauczycieli będzie badał potrzeby rodziców w zakresie współpracy, analizował ich opinie o pracy placówki, modyfikował formy współpracy.

W przedszkolu prężnie działa rada rodziców, wspierająca działalność placówki. Rodzice są naszymi sojusznikami, a nasze działania są skoordynowane.

WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM

Przedszkole jako instytucja wychowawczo-dydaktyczna aktywnie współpracuje ze środowiskiem lokalnym w celu promocji i uatrakcyjnienia podejmowanych działań wychowawczych i edukacyjnych.

Nasze Przedszkole współpracuje z wieloma instytucjami dając dzieciom możliwość bezpośredniego kontaktu z rzeczywistością, co z kolei przyczynia się do chęci poznawania świata, umiejętności funkcjonowania w środowisku oraz komunikowania się z nim. Oto główne cele, jakie przyświecają nam w ramach wzajemnej współpracy z różnymi instytucjami:

Cele współpracy z instytucjami:

 • rozbudzanie zainteresowań i rozwijanie zdolności dzieci,

 • kształtowanie postaw społecznie pożądanych,

 • kształtowanie nawyku dbania o bezpieczeństwo swoje i innych dzieci,

 • urozmaicenie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,

 • zaangażowanie w życie społeczne środowiska lokalnego,

 • włączanie się w organizowane na terenie gminy imprezy kulturalne, konkursy.

Współpraca z:

 • Urzędem Gminy(udział w akcjach i konkursach),

 • Komendą Policji (pogadanki na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym),

 • OSP Mnich

 • nadleśnictwem (organizacja wycieczek do lasu),

 • biblioteką dla dzieci

 • Szkołą Podstawową im Pawła Kojzara

 • Stowarzyszeniem EKO- Życie

Przedszkole podkreśla swoją odrębność poprzez wypracowane tradycje własne. Kalendarz wydarzeń i uroczystości przedszkolnych pozostaje w ścisłym związku z tradycjami lokalnymi, narodowymi, a także potrzebami środowiskowymi. Nasze tradycje t między innymi:

 • pasowanie na przedszkolaka

 • mikołajki

 • spotkania z okazji świąt Bożego Narodzenia

 • Bal karnawałowy

 • biesiada z babcią i dziadkiem

 • święto rodziny

 • dzień Dziecka

W środowisku lokalnym przedszkole promuje swoje działania, zdrowie, ekologię, a także wartości tradycji zarówno lokalnych, jak i narodowych.

PROMOCJA PLACÓWKI

W obecnych czasach nasilonej konkurencji, gdzie decyzja o wyborze przedszkola nie koniecznie podyktowana jest miejscem zamieszkania, stało się rzeczą oczywistą, że musi ona kształtować swój wizerunek, tak aby stała się dla dziecka atrakcyjnym i godnym zaufania miejscem jego przyszłej edukacji. Kształtowanie wizerunku nie jest rzeczą nową, obcą, aczkolwiek wcześniej nie przywiązywano wagi do eksponowania tego, co dotyczyło przedszkola na zewnątrz. Obecnie wszystkie typy placówek edukacyjnych coraz bardziej zainteresowane są nawiązywaniem kontaktu ze środowiskiem lokalnym, jako szansy na utrzymanie i ewentualne powiększenie liczby uczniów. Działania te maja na celu nadanie indywidualnego i niepowtarzalnego charakteru placówce.

Przedszkole nie jest bowiem środowiskiem zamkniętym w związku z czym każdy rodzaj i przejaw działalności i tej dobrej i tej złej wpływa na jej wizerunek. Należy więc dążyć do rozwijania i eksponowania tych sfer działalności placówki oświatowej, które dają pozytywne wzmocnienia dla społeczności lokalnej.

Działania promocyjne obejmują;

 • prezentowanie życzliwej postawy wobec klientów placówki przez wszystkich pracowników przedszkola,

 • dbałość o dobrą opinię przedszkola w środowisku lokalnym,

 • prowadzenie kroniki przedszkola oraz księgi pamiątkowej,

 • organizacja uroczystości między przedszkolnych,

 • prowadzenie strony internetowej przedszkola,

 • zabieganie o notatki prasowe dotyczące istotnych wydarzeń z życia przedszkola,

 • prezentacja wydarzeń mających miejsce w przedszkolu w lokalnych mediach,

 • dbałość o estetykę wewnątrz i na zewnątrz budynku,

 • upowszechnianie informacji o przedszkolu (gazetka Kurier Astronoma, folder, prezentacja, logo przedszkola itp.).

 

DALSZA PRACA NAD KONCEPCJĄ

Przedszkole systematycznie zmierza do pełnej realizacji założeń koncepcji, ewentualnie wprowadza zmiany do niej. Odbywa się to poprzez coroczną analizę jakości pracy oraz budowanie i realizację planów pracy na kolejny rok z wykorzystaniem priorytetów określonych w koncepcji i wniosków z sprawowanego nadzoru pedagogicznego. Każdy pracownik pedagogiczny otrzymuje egzemplarz Koncepcji, żeby mógł z nią popracować. Rodzice zapoznają się i omawiają Koncepcję na zebraniach grupowych, nauczyciele pozyskują informacje o akceptacji Koncepcji.

 

PRIORYTETY – KIERUNKI PLANOWANYCH ZMIAN:

 • Modyfikacja systemu wspomagania rozwoju dzieci i udzielenia im pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 • poszerzanie katalogu własnych tradycji

 • promocja zdrowia i świadomości ekologicznej

 • lepsza organizacja pracy zespołowej

 • stworzenie nowych procedur usprawniających pracę przedszkola

 • budowanie skutecznego systemu współpracy z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych

 

Reforma edukacji

Szukaj na stronie