Artykuły

PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO DLA PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH ORAZ INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO


Podstawa programowa wychowania przedszkolnego opisuje proces wspomagania rozwoju i edukacji dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym. Przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz inne formy wychowania przedszkolnego w równej mierze pełnią funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Zapewniają dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych. 
Celem wychowania przedszkolnego jest: 
1) wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji; 
2) budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe; 
3) kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek; 
4) rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi; 
5) stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych; 
6) troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych; 
7) budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych; 
8) wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności Wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne; 
9) kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej; 
10) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej. 

Cele te są realizowane we wszystkich obszarach działalności edukacyjnej przedszkola. W każdym z obszarów podane są umiejętności i wiadomości, którymi powinny wykazywać się dzieci pod koniec wychowania przedszkolnego.

 

Aby osiągnąć cele wychowania przedszkolnego, należy wspomagać rozwój, wychowywać i kształcić dzieci w następujących obszarach:

 


I Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych. 
Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej: 
1) obdarza uwagą dzieci i dorosłych, aby rozumieć to, co mówią i czego oczekują; grzecznie zwraca się do innych w domu, w przedszkolu, na ulicy; 
2) przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej (stara się współdziałać w zabawach i w sytuacjach zadaniowych) oraz w świecie dorosłych; 
3) w miarę samodzielnie radzi sobie w sytuacjach życiowych i próbuje przewidywać skutki swoich zachowań; 
4) wie, że nie należy chwalić się bogactwem i nie należy dokuczać dzieciom, które wychowują się w trudniejszych warunkach, a także, że nie należy wyszydzać i szykanować innych; 
5) umie się przedstawić: podaje swoje imię, nazwisko i adres zamieszkania; wie, komu można podawać takie informacje. 
II Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywaniu ładu i porządku. 
Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej: 
1) umie poprawnie umyć się i wytrzeć oraz umyć zęby; 
2) właściwie zachowuje się przy stole podczas posiłków, nakrywa do stołu i sprząta po sobie; 
3) samodzielnie korzysta z toalety; 
4) samodzielnie ubiera się i rozbiera, dba o osobiste rzeczy i nie naraża ich na zgubienie lub kradzież; 
5) utrzymuje porządek w swoim otoczeniu. 
III Wspomaganie rozwoju mowy dzieci. 
Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej: 
1) zwraca się bezpośrednio do rozmówcy, stara się mówić poprawnie pod względem artykulacyjnym, gramatycznym, fleksyjnym i składniowym; 
2) mówi płynnie, niezbyt głośno, dostosowując ton głosu do sytuacji; 
3) uważnie słucha, pyta o niezrozumiałe fakty i formułuje dłuższe wypowiedzi o ważnych sprawach; 
4) w zrozumiały sposób mówi o swoich potrzebach i decyzjach. 
IV Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia. 
Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej: 
1) przewiduje, w miarę swoich możliwości, jakie będą skutki czynności manipulacyjnych na przedmiotach (wnioskowanie o wprowadzanych i obserwowanych zmianach); 
2) grupuje obiekty w sensowny sposób (klasyfikuje) i formułuje uogólnienia typu: to do tego pasuje, te obiekty są podobne, a te są inne; 
3) stara się łączyć przyczynę ze skutkiem i próbuje przewidywać, co się może zda rzyć. 
V Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci. 
Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej: 
1) dba o swoje zdrowie; zaczyna orientować się w zasadach zdrowego żywienia; 
2) dostrzega związek pomiędzy chorobą a leczeniem, poddaje się leczeniu, np. wie, że przyjmowanie lekarstw i za strzyki są konieczne; 
3) jest sprawne fizycznie lub jest sprawne w miarę swoich możliwości, jeżeli jest dzieckiem mniej sprawnym ruchowo; 
4) uczestniczy w zajęciach ruchowych, w zabawach i grach w ogrodzie przedszkolnym, w parku, na boisku, w sali gimnastycznej. 
VI Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych. 
Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej: 
1) wie, jak trzeba zachować się w sytuacji zagrożenia i gdzie można otrzymać pomoc, umie o nią poprosić; 
2) orientuje się w bezpiecznym poruszaniu się po drogach i korzystaniu ze środków transportu; 
3) zna zagrożenia płynące ze świata ludzi, roślin oraz zwierząt i unika ich; 
4) wie, że nie może samodzielnie zażywać lekarstw i stosować środków chemicznych (np. środków czystości); 
5) próbuje samodzielnie i bezpiecznie organizować sobie czas wolny w przedszkolu i w domu; ma rozeznanie, gdzie można się bezpiecznie bawić, a gdzie nie. 
VII Wychowanie przez sztukę – dziecko widzem i aktorem. 
Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej: 
1) wie, jak należy się zachować na uroczystościach, np. na koncercie, festynie, przed stawieniu, w teatrze, w kinie; 
2) odgrywa role w zabawach parateatralnych, posługując się mową, mimiką, gestem i ruchem; umie posługiwać się rekwizytami (np. maską). 
VIII Wychowanie przez sztukę – muzyka i śpiew, pląsy i taniec. 
Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej: 
1) śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe; chętnie uczestniczy w zbiorowym śpiewie, w tańcach i muzykowaniu; 
2) dostrzega zmiany dynamiki, tempa i wysokości dźwięku utworu muzycznego, wyraża je, pląsając lub tańcząc; 
3) tworzy muzykę, korzystając z instrumentów perkusyjnych (oraz innych przedmiotów), a także improwizuje ją ruchem; 
4) w skupieniu słucha muzyki, w tym także muzyki poważnej. 
IX Wychowanie przez sztukę – różne formy plastyczne. 
Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej: 
1) przejawia, w miarę swoich możliwości, zainteresowanie wybranymi zabytkami i dziełami sztuki oraz tradycjami i obrzędami ludowymi ze swojego regionu; 
2) umie wypowiadać się w różnych technikach plastycznych i przy użyciu elementarnych środków wyrazu (takich jak kształt i barwa) w postaci prostych kompozycji i form konstrukcyjnych; 
3) wykazuje zainteresowanie malarstwem, rzeźbą i architekturą (także architekturą zieleni i architekturą wnętrz). 
X Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych. 
Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej: 
1) wznosi konstrukcje z klocków i tworzy kompozycje z różnorodnych materiałów (np. przyrodniczych), ma poczucie sprawstwa („potrafię to zrobić”) i odczuwa radość z wykonanej pracy; 
2) używa właściwie prostych narzędzi podczas majsterkowania; 
3) interesuje się urządzeniami technicznymi (np. używanymi w gospodarstwie domowym), próbuje rozumieć, jak one działają, i zachowuje ostrożność przy korzystaniu z nich. 
XI Pomaganie dzieciom w rozumieniu istoty zjawisk atmosferycznych i w unikaniu zagrożeń. 
Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej: 
1) rozpoznaje i nazywa zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla poszczególnych pór roku; podejmuje rozsądne decyzje i nie naraża się na niebezpieczeństwo wynikające z pogody, np. nie stoi pod drzewem w czasie burzy, nie zdejmuje czapki w mroźną pogodę; 
2) wie, o czym mówi osoba zapowiadająca pogodę w radiu i w telewizji, np. że będzie pa dał deszcz, śnieg, wiał wiatr; stosuje się do podawanych informacji w miarę swoich możliwości. 
XII Wychowanie dla poszanowania roślin i zwierząt. 
Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej: 
1) wymienia rośliny i zwierzęta żyjące w różnych środowiskach przyrodniczych, np. na polu, na łące, w lesie; 
2) wie, jakie warunki są potrzebne do rozwoju zwierząt (przestrzeń życiowa, bezpieczeństwo, pokarm) i wzrostu roślin (światło, temperatura, wilgotność); 
3) potrafi wymienić zmiany zachodzące w życiu roślin i zwierząt w kolejnych porach roku; wie, w jaki sposób człowiek może je chronić i pomóc im, np. przetrwać zimę. 
XIII Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną. 
Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej: 
1) liczy obiekty i rozróżnia błędne liczenie od poprawnego; 
2) wyznacza wynik dodawania i odejmowania, pomagając sobie liczeniem na palcach lub na innych zbiorach zastępczych; 
3) ustala równoliczność dwóch zbiorów, a także posługuje się liczebnikami porządkowymi; 
4) rozróżnia stronę lewą i prawą, określa kierunki i ustala położenie obiektów w stosunku do własnej osoby, a także w odniesieniu do innych obiektów; 
5) wie, na czym polega pomiar długości, i zna proste sposoby mierzenia: krokami, sto pa za stopą; 
6) zna stałe następstwo dni i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy w roku. 
XIV Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania. 
Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej: 
1) potrafi określić kierunki oraz miejsca na kartce papieru, rozumie polecenia typu: narysuj kółko w lewym górnym rogu kartki, narysuj szlaczek, zaczynając od lewej strony kartki; 
2) potrafi uważnie patrzeć (organizuje pole spostrzeżeniowe), aby rozpoznać i zapamiętać to, co jest przedstawione na obrazkach; 
3) dysponuje sprawnością rąk oraz koordynacją wzrokowo-ruchową potrzebną do rysowania, wycinania i nauki pisania; 
4) interesuje się czytaniem i pisaniem; jest gotowe do nauki czytania i pisania; 
5) słucha np. opowiadań, baśni i rozmawia o nich; interesuje się książkami; 
6) układa krótkie zdania, dzieli zdania na wyrazy, dzieli wyrazy na sylaby; wyodrębnia głoski w słowach o prostej budowie fonetycznej; 
7) rozumie sens informacji podanych w formie uproszczonych rysunków oraz często stosowanych oznaczeń i symboli, np. w przedszkolu, na ulicy, na dworcu. 
XV Wychowanie rodzinne, obywatelskie i patriotyczne. 
Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej: 
1) wymienia imiona i nazwiska osób bliskich, wie, gdzie pracują, czym się zajmują; 
2) zna nazwę miejscowości, w której mieszka, zna ważniejsze instytucje i orientuje się w ro lach społecznych pełnionych przez ważne osoby, np. policjanta, strażaka; 
3) wie, jakiej jest narodowości, że mieszka w Polsce, a stolicą Polski jest Warszawa; 
4) nazywa godło i flagę państwową, zna polski hymn i wie, że Polska należy do Unii Europejskiej; 
5) wie, że wszyscy ludzie mają równe prawa.

 

 

 

Reforma edukacji